Kramfors.se - Näringsliv / Tillstånd och regler / Miljö- och hälsa / Miljörapport
   
 
 
 Miljörapport


Om du driver en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ska du senast den 31 mars varje år lämna in en miljörapport via Naturvårdsverkets miljöportal smp (se länk till höger). Att inte lämna in en miljörapport, eller lämna in felaktiga uppgifter är straffbart.

Miljörapportens syfte
Syftet med miljörapporten är att redovisa hur verksamheten tillgodosett kraven och hänsynsreglerna i miljöbalken.
Detta innebär mer specifikt att miljörapporten bland annat ska:
- redovisa hur villkoren i tillståndet efterlevs
- förstärka verksamhetsutövarens egenkontroll
- förbättra tillsynen över verksamheten
- ge underlag för att bedöma verksamhetens belastning på miljön
- ge underlag för att bedöma att miljömålen uppnås
- ge underlag för internationell rapportering
- tillgodose allmänhetens och finansiella aktörers informationsbehov

I miljörapporten ska det alltid finnas uppgifter om:
-Verksamhetsutövarens namn.
-Verksamhetsutövarens organisationsnummer.
-De åtgärder som vidtagits för att uppfylla villkoren i gällande tillståndsbeslut.
-Kommentar till hur villkoren uppfylls.
-Dessutom ska miljörapporten innehålla de uppgifter som framgår i
Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport.

Mallar till miljörapporten
Mallar och information om hur de ska fyllas i finns att hämta på Naturvårdsverkets hemsida.
 Sidansvarig: Erik Andrée

Uppdaterat 2016-02-18

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

  Länkar
SMP, Svenska miljörapporteringsportalen
Svenska miljörapporteringsportalen

Klagomål och synpunkter