Kramfors.se - Kommun & politik / Styrning och ledning
   
 
 
 Styrning och ledning


I en kommun ska pengarna (medlen) användas för att nå målen.

Vår styrmodell har ett antal byggstenar
1. Målstyrning
2. Styrande dokument
3. Värdegrunden
4. Varumärkeet1. Målstyrning
Vision Tillsammans har vi mod att skapa livskraft - i hela  kommunen
Viljeinriktning för mandatperioden Jämställdhet Hållbarhet Kultur
Kommunövergripande mål Nöjda medborgare och kunder God kvalitet Attraktiv arbetsgivare God ekonomisk hushållning
Nämndsmål Nämndernas mål i verksamhetsplanen
Överenskommelse Övenskommelse görs mellan chefsnivåer


Vision
Den översta stenen är alltså visionen. Den ska visa vägen på vad vi som kommun vill uppnå på lång sikt.

Vår vision i korta ordalag är Tillsammans har vi mod att skapa livskraft - i hela kommunen

Inom kort kommer hela presentationen av visionen.

Program
Varje mandatperiod tar den politiska majoriteten fram en eller flera program. Programmen ska beskriva vad man vill fram till nästa val.

Ett program med viljeinriktning för mandatperioden med tre prioriterade områden

- hållbarhet
- jämställdhet
- kultur

Kommunövergripande mål
Kommunfullmäktige beslutar om de kommunövergripande målen i samband med budgeten.

För 2016 är de kommunövergripande målen
  • nöjda medborgare och kunder

  • god kvalitet

  • attraktiv arbetsgivare

  • god ekonomisk hushållning.
Nämndernas mål

Varje nämnd och kommunstyrelsen får i samband med budget i uppdrag av kommunfullmäktige att besluta om en verksamhetsplan. Den ska utgå från de pengar (ramar) som nämnderna får i budgetn och de kommunövergripande målen.

Viktiga byggstenar i vår styrmodell
Basen för styrningen finns i vår värdegrund och bilden av vår kommun bygger vi genom vårt  varumärke.

2. Styrande dokument
För att få en bra ordning med våra styrande dokument har vi en bestämd struktur

 

Nivå  
1 vision
2 program
Beskriver politikernas vilja för under mandatperioden
3 Planer, riktlinjer
Beskriver mer i detalj hur politikerna vill styra och vad vi ska göra.
Kan vara på lång eller kort sikt.
4 Tjänsteföreskrift
Beslutas av kommunchef hur vi i hela organisationen ska jobba. Beslutas av förvaltningschef hur vi förvaltningen ska jobbaLänk till våra kommunövergripande styrdokument

http://www.kramfors.se/index.asp?s=1&id=3102

3. Värdegrunden

Kundnytta Vi finns till för medborgare, kunder och andra intressenter
Demokratisk grundsyn Alla människor har lika värde och rätt att uttrycka sin åsikt
Delaktighet Alla människor kan och vill utvecklas, ta eget ansvar och vara delaktiga
Professionalitet Vi är stolta över vårt uppdrag, tar samhällsansvar och är professionella i vår yrkesutövning

4. Varumärket

Tryggt Vi bor nära naturen i vår kommun. Det ger oss lugn och ro.
Våra barn och äldre och deras harmoni är viktigast för oss
Vår dramatiska historia ger oss både trygghet och sammanhang
Nära Vi är medmänskliga och hjälpsamma.
Vi värnar varandra.
Vi mötet varandra på ett varmt sätt och vi välkomnar sig som är nya
Vi har korta avstånd både geografiskt i kommunen och regionen
Inspirerande Vi bor i ett världsarv med fantastiskt vacker och unik natur.
Vi har ett rikt kulturliv som värdesätts av konstnärer och kulturarbetare
Våra framgångsrika företagare och entreprenörer lyfter vår kommunSidansvarig: Anita Bergström

Uppdaterat 2016-06-30

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

  Information
Kundtjänsten Kom in
Tel: 0612 80000
kommun@kramfors.se
Kontakta oss
E-tjänster
Kommunfullmäktige
Förtroendemannaregister
Kvalitetsfrågor
Klagomål och synpunkter
Kommunen upphandlar
Webb_TV