Kramfors.se - Kommun & politik / Budget och mål
   
 
 
 Budget och mål


I en kommun ska pengarna (medlen) användas för att nå målen.

I vår målstyrning ingår byggstenarna
- vision
- program
- kommunövergripande mål
- nämndernas mål


Vision
Den översta stenen är alltså visionen. Den ska visa vägen på vad vi som kommun vill uppnå på lång sikt.
Under något år har ett brett politiskt arbete pågott för att ta fram en vision. Det betyder alltså att vi inte har någon vision idag. Den politiska ambitionen är att visionen ska vara beslutad och klar i juni 2016.

Program
Varje mandatperiod tar den politiska majoriteten fram en eller flera program. Programmen ska beskriva vad man vill fram till nästa val.
Inga program för nuvarande mandatperioden (2015-2019) är ännu beslutat. Men tre områden är prioriterade under denna mandatperiod

- hållbarhet
- jämställdhet
- kultur

Kommunövergripande mål
Kommunfullmäktige beslutar om de kommunövergripande målen i samband med budgeten.

För 2016 är de kommunövergripande målen
  • nöjda medborgare och kunder

  • god kvalitet

  • attraktiv arbetsgivare

  • god ekonomisk hushållning.
Nämndernas mål

Varje nämnd och kommunstyrelsen får i samband med budget i uppdrag av kommunfullmäktige att besluta om en verksamhetsplan. Den ska utgå från de pengar (ramar) som nämnderna får i budgetn och de kommunövergripande målen.

Viktiga byggstenar i vår styrmodell
Basen för styrningen finns i vår värdegrund och bilden av vår kommun bygger vi genom vårt  varumärke.

Värdegrunden

Kundnytta Vi finns till för medborgare, kunder och andra intressenter
Demokratisk grundsyn Alla människor har lika värde och rätt att uttrycka sin åsikt
Delaktighet Alla människor kan och vill utvecklas, ta eget ansvar och vara delaktiga
Professionalitet Vi är stolta över vårt uppdrag, tar samhällsansvar och är professionella i vår yrkesutövning

Varumärket

Tryggt Vi bor nära naturen i vår kommun. Det ger oss lugn och ro.
Våra barn och äldre och deras harmoni är viktigast för oss
Vår dramatiska historia ger oss både trygghet och sammanhang
Nära Vi är medmänskliga och hjälpsamma.
Vi värnar varandra.
Vi mötet varandra på ett varmt sätt och vi välkomnar sig som är nya
Vi har korta avstånd både geografiskt i kommunen och regionen
Inspirerande Vi bor i ett världsarv med fantastiskt vacker och unik natur.
Vi har ett rikt kulturliv som värdesätts av konstnärer och kulturarbetare
Våra framgångsrika företagare och entreprenörer lyfter vår kommunSidansvarig: Anita Bergström

Uppdaterat 2016-01-22

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

  Information
Kundtjänsten Kom in
Tel: 0612 80000
kommun@kramfors.se
Kontakta oss
E-tjänster
Kommunfullmäktige
Förtroendemannaregister
Kvalitetsfrågor
Klagomål och synpunkter
Kommunen upphandlar
Webb_TV