Kramfors.se - Barn & utbildning / Elevhälsa
   
 
 
 Elevhälsa


barn
 
 
Elevhälsa ska anordnas i alla skolformer för elever 6-19 år.
Alla elever ska, utöver skolläkare och skolsköterska, ha tillgång till psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens.

Elevhälsan ska underlätta för eleverna att klara studierna.
Den ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Ytterst har rektor ansvaret.
Det ska det även vara möjligt för eleverna att få hjälp med enklare sjukvårdsinsatser. Varje elev ska också under tiden i förskoleklassen och de obligatoriska skolformerna erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. I gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan ska varje elev erbjudas minst ett sådant hälsobesök.


Sekretess och anmälningsplikt
För alla som jobbar i förskola, skola och alla former av elevhälsa gäller sekretess enlig Offentlighets- och sekretesslagen:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090400.htm
Dessutom har alla dessa också anmälningsplikt vid misstanke om att ett barn far illa: http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/barnsomfarilla/anmalanarbarnfarillaSidansvarig: Malin Zakrisson

Uppdaterat 2016-04-11

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

  Relaterade dokument
Central elevhälsoplan 2016 (433Kb)

Patientsäkerhetsberättelse 2015 (362Kb)

Verksamhetsplan skolhälsovård 2016-2017 (277Kb)

Hälsosamtalet i skolan läsåret 2013/2014 (187Kb)

Hämta Adobe Reader

  Länkar
Barnombudsmannen


BRIS


E-tjänster
Kvalitetsfrågor
Blanketter
Klagomål och synpunkter