Comvius, en plattform av lärare, för lärare, elever och föräldrar!

Plattformen Comvius har till syfte att minimera dubbelarbete och minska administration. Detta görs genom att underlätta vid till exempel överflyttning från högstadium till gymnasium, samlad dokumentation vid elevhälsoärenden och incidenthantering med mera.

För skolpersonal i hela landet är det stressande och ineffektivt att manuellt dokumentera och administrera ärenden som rör kränkningar, disciplinära åtgärder, frånvaroutredningar och extra anpassningar för elever.

Kramfors kommun har lösningen på problemen genom det egenutvecklade it-systemet Comvius.

Hur fungerar plattformen

Comvius är ett system framtaget av Ådalsskolan/Kramfors kommun i samarbete med Atea. Plattformen byggs genom moduler och erbjuder huvudmannen fullständigt ägande och villkorslös tillgång till datan. Inga externa leverantörer behöver godkänna eller tillfrågas när huvudmannen vill komma åt sin data i olika integrationer eller möjliggöra användning av datat i olika sammanställningar, utan huvudman bestämmer själv hur datat nyttjas.

Målgrupp

Kommuner och skolor som vill förbättra arbetsmiljön för personalen och ha ett flexibelt uppbyggt it-system där det är möjligt att vara delaktig och påverka utvecklingen av systemet.

Om ingen av de befintliga modulerna tillgodoser behoven, finns möjligheten att anpassa sitt system genom att bygga en modul (alla moduler och funktioner finns tillgängliga för alla som använder systemet oberoende av vilken aktör som utvecklat och finansierat det).

Huvudman som vill ha fullt ägandeskap av sitt data för att nyttja det mot statistik, analys eller andra tjänster.

Nytta

 • Nolltolerans mot dubbelarbete
 • Digital nytta för lärare och elever​
 • Alla som använder Comvius är delaktiga i vad som ska förbättras och utvecklas​
 • Kopplad till skollagen och ger full äganderätt av data

Är du intresserad och vill veta mer?

Kontakta Kramfors kommuns samarbetspartner ATEA, Maria Sköld, produktförvaltare för Comvius, maria.skold@atea.se.

Moduler och funktioner


Grundmodul

 • Ärenderapportering​
 • All dokumentation och data på ett och samma ställe​
 • Gemensam dokumentation​
 • Behörighetsbaserat​
 • Minskad administrativ börda​
 • Förbättrad psykosocial arbetsmiljö

Frånvaroutredning

 • Stöttar personal i främjandet av skolnärvaro​
 • Huvudman kan ta del av underlaget enligt lagkrav​
 • Förebygger skolfrånvaro​
 • Omtankessamtal​
 • Kartläggning​
 • Frånvaroutredning

Elevhälsa - EHT

 • Säkrare process för elevhälsa med inblandad personal​
 • Samlad dokumentation​
 • Koppling mellan uppgiftslämnare och övriga inblandade​
 • Elevhälsa kan administrera ”EHT-möten”​
 • All personal kan skapa remisser för eleverna som elevhälsan följer upp

Samtycke

 • Signering sker digitalt
 • Snabbare signeringsprocess​
 • Färre administrativa sysslor för lärare och administration​

Likabehandling

 • Dokumentation och utredning kopplat till likabehandling och incidentrapportering​
 • Stärker förebyggande arbete till minskat antal incidenter​
 • Huvudman kan ta del av underlaget enligt lagkrav​
 • Ökad juridisk trygghet
 • Incidenter enligt lagkrav (AJ, OJ, NEJ)

Analys

 • Rapporter för uppföljning av huvudmannens data​
 • Power BI (Business Intelligence)

Integration

Digital kurator. API:er för att integrera mot andra system. Comvius har bland annat stöd för SS12000

Mobilapplikation

 • iOS/Android​
 • En app för kommuninvånare​
 • Information​
 • Evenemang​
 • Undersökningar​
 • Koppling mot Comvius för elev- och vårdnadshavare​
 • Skolaktiviteter​
 • Information från skolan​

Stöd för att integrera mot andra digitala tjänster

 • Beslutsstödssytem
 • Nya API:er utvecklas

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Maria Sköld

Produktförvaltare för Comvius

maria.skold@atea.se