Avgifter – förskola och skolbarnomsorg

Kramfors kommun använder maxtaxa inom förskola och skolbarnomsorg. Detta innebär att avgiften beräknas i procent av hushållets bruttoinkomst per månad men ej högre än angiven maxtaxa.

Förskole- och fritidshemsplats abonneras. Avgift betalas från och med första inskolningsdag och månadsvis i efterskott 12 månader per år. Avgiften beräknas på inkomsten i aktuella hushåll samt utifrån kommunens taxa.

Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar ska jämställas man och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och har eller har haft gemensamt barn eller är folkbokförda på samma adress.

Med makar ska också jämställas personer av samma kön som bor i samma hushåll och är folkbokförda på samma adress.

I de fall två vårdnadshavare har gemensam vårdnad och inte bor ihop, men barnet har ett växelvis boende där båda har behov av barnomsorg ansöker vårdnadshavare om en gemensam plats eller var sin plats.

Notera: Barnet kan endast erhålla plats på en förskola i samma kommun, ej flera förskolor.

Barn i behov av särskilt stöd inom förskola (1-5 år) kan få 15 timmar avgiftsfritt efter individuell prövning enligt § 9 2 kap. skollagen.


3-5 år – allmän förskola:

Barn som redan har plats i förskola deltar automatiskt i allmän förskola men betalar en lägre avgift som är max 2% av sammanlagda bruttoinkomsten.

 • Du betalar avgiften i % av bruttoinkomsten.
 • Du betalar 12 månader per år, vilket inkluderar barnets sjukdom och ledighet
 • Du betalar avgiften för innevarande månad i efterskott.
 • Du betalar avgift från och med den första inskolningsdagen.
 • Du betalar ingen avgift om den avgiftsgrundande inkomsten understiger 8000 kronor brutto per månad.

Autogiro, e-faktura och Kivra

Du kan enkelt betala din barnomsorgsavgift via autogiro eller e-faktura. För att läsa mer om detta klicka på länken "Autogiro och e-faktura" under relaterade länkar på denna sida.

Från och med 1 maj 2024 får du som privatperson kommunens fakturor till din digitala brevlåda i Kivra om du har en sådan. Har du e-faktura så kommer fakturan även fortsättningsvis att gå dit.

Beräkna avgift

Här kan du räkna ut din avgift. Den högsta avgiftsgrundande inkomsten är 56 250 kronor.

Hushållet ska inför placering lämna uppgift om den avgiftsgrundande inkomst som är underlag för beräkning av avgift.

Högsta avgift debiteras om uppgift om avgiftsgrundand inkomst inte lämnas.

Under placeringstiden ska ny uppgift om inkomst lämnas när förändring inträffar. Inkomstunderlag gäller från den månad då det lämnas in. Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster.

Som avgiftsgrundande inkomst räknas hushållets samlade bruttoinkomst enligt följande:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställningen.
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning/sjukbidrag
 • Livränta
 • Arbetslöshetsersättning, A-kassa
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga
 • Pensionsförmåner exklusive eventuella barnpensioner
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvodesersättning
 • Aktivitetsstöd
 • Utvecklingsersättning

Det yngsta placerade barnet räknas som barn 1.
Den beräknade avgiften är endast preliminär.
Endast tre barns placeringar per hushåll är avgiftsbelagda.


 SEK
 
Barn Typ av verksamhet   Avgift per barn
1   0 SEK
2   0 SEK
3   0 SEK
Beräknad månadskostnad:  0 SEK

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Barnomsorgshandläggare
Johanna Forslund
Tel: 0612-804 68
johanna.forslund@kramfors.se

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se