• |
 • Lättläst
 • | Anpassa
 • | Karta
 • | Other languages

Servicegaranti för förskolorna i Kramfors

Skollag, läroplaner och kursplaner reglerar vad varje förskola och skola i Sverige måste uppnå. Våra servicegarantier anger vad barn och föräldrar kan förvänta sig av oss utöver det som lagar och förordningar redan reglerar. Garantierna utgår från samma målområden som läroplanen och anger konkreta, mätbara åtaganden.

Vi lovar att:

 • Förskolans personal lägger stor tonvikt på en lyckad inskolning. Detta sker bland annat genom att varje barn/familj får en särskild ansvarspedagog som finns tillgänglig för att lära känna barnet samt synliggöra förskoleverksamheten för vårdnadshavaren.

 • För att främja barnens hälsa och välmående ges möjlighet till utevistelse varje dag.

 • Barnen har möjlighet till fri lek varje dag.

 • Utvecklingssamtal genomförs minst en gång per år.

 • Varje förskola har ett lokalt barnhälsoteam med tillgång till specialpedagog.

 • Barnens och vårdnadshavarnas åsikter och synpunkter tas tillvara. Detta sker genom utvecklingssamtal, enkäter och den dagliga kontakten, men också via de inflytanderåd (föräldraråd) varje förskola samarbetar med.

 • Bjuda in till föräldramöte minst en gång per läsår, där en stående punkt är enhetens värdegrunds- och likabehandlingsarbete.

 • Förskolans personal har en stor andel högskoleutbildade förskollärare. Snittet i kommunen ska vara minst 75 %.


Mer om Kramfors kommuns förskolor

Målet för allt arbete i Kramfors kommuns förskolor är att varje barn ska få möjlighet att utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina individuella förutsättningar.
Skollag och läroplan reglerar vad varje förskola i Sverige ska arbeta med.
Läroplanen för förskolan delar in uppdraget i några målområden:

Normer och värden

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem.

Utveckling och lärande


Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en enhet. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten.

Barns inflytande

Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten.

Förskola och hem

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt.
Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen.

Samverkan med förskoleklass skola och fritidshem

Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.
All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram.

Uppdaterad: 2019-10-22 Sidansvarig: Linda Dahlkvist

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.