• |
 • Lättläst
 • | Anpassa
 • | Karta
 • | Other languages

Grundsärskolan 1-9

I vår grundsärskola läser eleverna enligt ämnen och/eller ämnesområden. Vi har nära till centrum och fina grönområden vilket ger oss fina möjligheter till undervisning och lek såväl ute som inne.

Organisation

Här läser eleverna enligt ämnen och/eller ämnesområden. Vi har cirka 30 elever fördelade på sex klasser, några av dem delas sedan upp i mindre grupper.

TS 1-3, T-S 4-6, TS 7-9,  dessa elever läser till största delen ämnesområden. GS 1-3, GS 4-6, GS 7-9, dessa elever läser till största delen ämnen. En del elever går helt eller delvis i någon av kommunens övriga skolenheter. GS 7-9 har de flesta av sina lektioner på Gudmundråskolan. Övriga har de flesta av sina lektioner på Kramforsskolan.

Runt våra elever finns en stor personalgrupp - lärare, speciallärare, specialpedagoger och resurser. Utöver dessa har vi också lärare i praktisktestetiska ämnen så som slöjd, musik och idrott (motorik och estetiska ämnesområden) i elevernas vardag. Det finns ett elevhälsoteam i vilket skolsköterska, psykologer, kurator, specialpedagog ingår tillsammans med rektor. Du kan läsa mer om elevhälsoteamet i Lokal elevhälsoplan under relaterade dokument.  Det finns också en Likabehandlingsgrupp som består av kurator, specialpedagog och lärare.

Flera gånger per år har såväl skola som fritidshem, gemensamma aktiviteter med grundskolan. Eleverna träffas även och leker tillsammans på raster under skoldagen då vi delar skolgård och matsal.

Kompletterande kommunikation

Som stöd i elevernas lärande och kommunikation, om behov finns, använder vi AKK (alternativ kommunikation) till exempel bilder i olika former, kroppsspråk, ritprat, taktila föremål och/eller TAKK (tecken som alternativ kommunikation).

Även på fritidshemmen  använder vi oss av AKK och TAKK, vid behov.

Våra ledord

Grundsärskolans ledord är Kunskap, Delaktighet, Tillgänglighet, Bemötande, Kommunikation, Höga förväntningar, Självständighet, Trygghet, Glädje och Kommunikation, vilka alla behövs anser vi för att skapa ett lärande.

Om grundsärskola

Grundsärskolan är en egen skolform och en rättighet för elever som inte når upp till grundskolans kunskapskrav, på grund av en utvecklingsstörning. I grundsärskolan anpassas utbildningen utifrån varje elevs förutsättningar och möjligheter.

Utbildningen i grundsärskolan ska ge eleven kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en bra grund till ett framtida aktivt deltagande i samhället.

Läroplan och kursplaner

Eleverna i grundsärskolan följer grundsärskolans läroplan och kursplaner. Kursplanerna är anpassade för de elever som går i grundsärskolan, framförallt när det gäller de teoretiska delarna. Det innebär till exempel att naturorienterade ämnen skiljer sig mer från grundskolans ämnen än exempelvis bild. Språkval, till exempel spanska eller tyska, finns inte som ämne i grundsärskolan. För varje ämne eller ämnesområde i grundsärskolan finns det en kursplan som är utformad på det här sättet:

 • Syfte: här finns det beskrivet varför ämnet finns i skolan och vilka förmågor eleverna ska utveckla.

 • Centralt innehåll: här finns det beskrivet vilket innehåll eleverna ska få undervisning om i de olika ämnena eller ämnesområdena. I kursplanen i ämnet svenska står det till exempel att eleverna ska få lära sig att läsa och förstå texter och lära sig att skriva för hand och på dator.

 • Kunskapskrav: här finns det beskrivet vilka kunskaper som krävs för att nå de olika betygsstegen i grundsärskolans ämnen. För inriktningen träningsskolan finns det beskrivet vad som krävs för grundläggande och för fördjupade kunskaper i ämnesområdena.

Ämnen respektive ämnesområden i grundsärskolan

 1. Ämnen i grundsärskolan: Musik, bild, slöjd
  Ämnesområden i träningsskolan: Estetisk verksamhet

 2. Ämnen i grundsärskolan: Svenska eller svenska som andraspråk, Engelska Modersmål
  Ämnesområden i träningsskolan: Kommunikation

 3. Ämnen i grundsärskolan: Idrott och hälsa
  Ämnesområden i träningsskolan: Motorik

 4. Ämnen i grundsärskolan: Hem- och konsumentkunskap, Samhällsorienterande ämnen (geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap)
  Ämnesområden i träningsskolan: Vardagsaktiviteter

 5. Ämnen i grundsärskolan: Naturorienterande ämnen (biologi, fysik och kemi), Teknik Matematik
  Ämnesområden i träningsskolan: Verklighetsuppfattning

Ansökan och mottagande i grundsärskolan

En inskrivningsgrupp har huvudansvaret för in- och utskrivning av grundsärskolans elever i kommunen. Inskrivningsgruppen består av skolläkare, specialpedagog, psykolog, kurator, elevhälsochef och rektor för grund-och gymnasiesärskola. Nedan en kortfattad information om hur rutinen kring utredning och mottagande i grundsärskolan går till. Läs mer om våra rutiner för utredning och mottagande under relaterade dokument på denna sida.

 1. Vårdnadshavarna, i samråd med förskolechef eller rektor, beslutar om man ska göra en utredning för eventuellt mottagande till grundsärskola (studier enligt grundsärskolans kursplan).

 2. Rektorn/förskolechefen och vårdnadshavare tar tillsammans fram de underlag som krävs (psykologisk, medicinsk, social och pedagogisk utredning). Underlag skickas till chefen för elevhälsan.

 3. Inskrivningsgruppen gör en bedömning och fattar beslut om eleven har rätten att ansöka till grundsärskolan. Beslutet meddelas berörd rektor och vårdnadshavare.

 4. Om eleven visar sig ha rätten att ansöka till grundsärskolan ansöker vårdnadshavarna till huvudmannen. Beslut tas av huvudman vilken skola och om eleven ska läsa ämnen eller ämnesområden. Beviljas mottagande i grundsärskolan sker undervisningen utifrån grundsärskolans läroplan.

När ett beslut har fattats att eleven ska tillhöra grundsärskolans skolform kommer vårdnadshavare, tillsammans med förskolan/skolan där barnet går, överens om hur man bäst gör en bra inskolning/övergång till grundsärskolan.

Fritidsverksamhet

Samtliga elever till och med 12 års ålder har rätt att söka fritidshemsplats vid grundsärskolans fritidshem. Ansökan görs via särskild blankett som du hittar under relaterade dokument. Blanketten skickas till grundsärskolans rektor.

Eftis

Om eleven från 13 års ålder har behov av tillsyn under eftermiddagar och lov, ansöker vårdnadshavarna om tillsynsbeslut hos LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Fritids och Eftis finns i Kramforsskolans lokaler.


Visa kartan i ett eget fönster

Uppdaterad: 2019-02-22 Sidansvarig: Linda Dahlkvist

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.