Attefallshus

Från och med den 2 juli 2014 gäller vissa förändringar i plan- och bygglagen vilket innebär att det inte krävs bygglov för att utföra vissa åtgärder på en- och tvåbostadshus. Men i de flesta fall krävs en anmälan till miljö och bygg och startbesked innan byggstart.

Attefallshuset (en- och tvåbostadshus)

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska vara ett Attefallshus:

 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus
 • får vara högst 30,0 m2 om det är ett komplementbostadshus
 • tacknockshöjden får vara högst 4,0 meter
 • ska vara fristående
 • ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus
 • ska placeras minst 4,5 meter från gräns
 • ska placeras minst 30,0 meter från järnväg
 • inte uppförs vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • att det inte är utökad bygglovsplikt för attefallshus i den detaljplan som gäller för området
 • om det är ett komplementbostadshus, inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret

Tillbyggnad på 15 kvadratmeter (en- och tvåbostadshus)

Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvm bruttoarea

 • Får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd.
 • Ska anmälas till kommunen.
 • Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Inredning av ytterligare en bostad 

 • Ska anmälas till kommunen. Högst två takkupor (en- och tvåbostadshus)

Tillbyggnad med högst två takkupor

 • Gäller inte om man redan har två takkupor, har man redan en får man bygga en till.
 • Får omfatta högst halva takfallet.
 • Anmälan bör lämnas in till kommunen.

Bygglov krävs vid kulturhistorisk värdefull bebyggelse (en- och tvåbostadshus)

 • Om kommunen i en detaljplan för värdefull miljö föreskriver utökad bygglovsplikt för bygglovsbefriade åtgärder.
 • För åtgärd avseende byggnad eller byggnadsområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt (kan till exempel vara utpekat i översiktsplan, detaljplan eller kulturmiljöinventering).
 • För anmälningspliktig åtgärd enligt ovan, dock ej komplementbyggnad, om området ligger inom riksintresse för totalförsvaret och är en flygplats, övnings-fält eller skjutfält.

Du som har en- eller tvåbostadshus behöver inte bygglov eller anmälan för att:

 • Anordna en skyddad uteplats med mur eller plank som är max 3,6 m från bostadshuset och högst 1,8 m höjd. Får inte vara närmare granngränsen än 4,5 m
 • Anordna ett skärmtak på max 15 kvm. Får inte vara närmare granngränsen än 4,5 m
  bygga en friggebod på max 15 kvm. Höjden från marken till taknock får inte överstiga 3,0 m. Får inte placera närmare granngränsen än 4,5 m.

OBS:
Om det är placerad närmare granngränsen än 4,5m då behövs det grannens medgivande, annars behövs det bygglov.

Ärendehantering

 • För anmälningspliktiga åtgärder ska en anmälan lämnas in till Miljö och bygg, tillsammans med de ritningar som krävs för att bedöma ärendet, samt kontrollplan. Se under rubriken Bygganmälan.
 • För att få påbörja byggnationen krävs ett startbesked. För att få ta det byggda i bruk krävs ett slutbesked, vilket utfärdas efter att ifylld kontrollplan skickats in.
 • Debitering sker enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige i Kramfors kommun.

Observera att en obligatorisk byggsanktionsavgift ska tas ut vid byggstart utan startbesked, eller ibruktagande utan slutbesked.

Mer information hittar du i Boverkets broschyr ”Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov?". Länk till broschyren finns till höger på sidan.

Se mer information på boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.B


Uppdaterad: Sidansvarig: Stina Sahlén

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.