Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus på tomten får bygga ett attefallshus utan bygglov. Du behöver däremot lämna in en anmälan och invänta beslut om startbesked innan du börjar bygga.

Attefallshus är ett komplement till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Om det finns ett en- eller tvåbostadshus på tomten får du i de flesta fallen bygga ett attefallshus.

Attefallshuset kan uppföras som garage, förråd, gäststuga eller liknande, så kallad komplementbyggnad eller som självständig bostad, så kallat komplementbostadshus.

 • Högsta tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnad och komplementbostadshus är 30 kvadratmeter. Byggnadsarean kan delas upp i flera mindre byggnader men får sammantaget inte överstiga 30 kvadratmeter.
 • Högsta tillåtna byggnadsarea för komplementbostadshus är 30 kvadratmeter. Befintliga komplementbyggnader och komplementbostadshus som understiger 30 kvadratmeter får du bygga till så att den totala byggnadsarean blir maximalt 30 kvadratmeter.
 • Den totala byggnadsarean för samtliga attefallshus på tomten får inte överstiga 30 kvadratmeter.

Storlek och placering

För att en byggnad ska vara ett bygglovsbefriat attefallshus ska det:

 • finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • vara högst 30 kvadratmeter
 • ha tacknockshöjd på maximalt 4 meter
 • vara fristående
 • placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus
 • placeras minst 4,5 meter från gräns
 • placeras minst 30 meter från järnväg
 • inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • vara befriat från krav på bygglov enligt den detaljplan som gäller för området
 • inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Om det du vill bygga inte uppfyller villkoren för storlek och placering kan du lämna in en lovansökan. Den prövas mot gällande detaljplan.

Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förberedelser

Viktigt att utreda/göra innan du gör en anmälan

 • Uppfyller byggnaden kriterierna för ett attefallshus?
 • Kräver attefallshuset bygglov enligt detaljplan eller områdesbestämmelser?
  Se karta över din fastighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Krävs strandskyddsdispens? Läs mer om strandskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Vad är lämpligt att bygga? Byggnaden ska anpassas till omgivningen.
 • Situationsplanen kan grundas på t.ex. en gammal situationsplan eller genom att beställa ett enkelt underlag till situationsplan.
 • Vad är lämplig placering av min byggnad på tomten?
 • Hur ska jag ta omhand dagvatten på tomten?
 • Vilken sockelhöjd är lämplig utifrån omgivning och gata/trottoar?
 • Hur ska jag utforma och placera byggnaden för att begränsa risken för brandspridning mellan byggnader? Läs mer om utformning av brandskydd i avsnitt 5 i Boverkets byggregler på Boverkets hemsida.
 • Finns underjordiska ledningar i form av vatten, avlopp, el, bredband, fjärrvärme, tv eller liknande?
 • Hur nära tomtgräns kan du placera byggnaden? Tänk på att du måste kunna underhålla samt att eventuell markisolering eller dränering inte får läggas på grannens tomt.
 • Har fastigheten eller området något kulturvärde?
 • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs

Ritningar och handlingar som alltid krävs

 • Situationsplan
 • Fasadritningar
 • Planritningar
 • Sektionsritningar
 • Konstruktionsritningar
 • Ventilationsritningar
 • Energi (om det är komplementbostadshus åretsrund)
 • Kontrollansvarig

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Handläggningstiden börjar när anmälan är komplett

Vi granskar din anmälan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om anmälan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för ett föreläggande om komplettering.

När din anmälan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggningstiden påbörjas. Vi har nu 4 veckor på oss att fatta ett beslut om startbesked. Om vi behöver utreda anmälan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 4 veckor.

Uppdaterad: Sidansvarig: Kim Schmidt

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612- 800 00

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.