Attefallskomplementbostadshus

Att bygga ett attefallskomplementbostadshus till ett en- eller tvåbostadshus är en anmälningspliktig åtgärd. En anmälan till miljö och bygg samt ett startbesked krävs innan du börjar bygga. Ett slutsamråd och slutbesked krävs innan byggnaden får börja användas som en bostad.

Vad är ett attefallskomplementbostadshus och hur stor får det vara?

Ett attefallskomplentbostadshus är en komplementbyggnad till ett en- eller tvåbostadshus som innehåller en självständig bostad. Det innebär att byggnaden måste vara tillgänglig, uppfylla plan- och bygglagens tekniska egenskapskrav och innehålla alla funktioner som en bostad kräver, så som exempelvis kök, badrum, sovrum, förråd och möjlighet till tvätt. Om bostaden däremot inte kommer användas för permanent boende (mindre än 4 månader per år) finns det vissa undantag från byggnadens utformningskrav och tekniska egenskapskrav.

För att din byggnad ska räknas som ett attefallshus måste även följande förutsättningar vara uppfyllda:

 • Byggnadsarean får inte överstiga 30 kvadratmeter
 • Tacknockhöjden får inte vara högre än 4 meter, från mark till taknock.
 • Måste placeras i omedelbar närhet av huvudbyggnaden
 • Får endast placeras närmare 4,5 meter från tomtgräns om du har din grannes medgivande.
 • Får inte placeras närmare 4,5 meter från tomtgräns som gränsar mot allmän mark, till exempel gata, skogs- eller parkmark dit allmänheten ska ta tillträde eller cykel- och gångväg.
 • Att Attefallaren inte kräver bygglov enligt gällande detaljplan eller områdesbestämmelser för tomten
 • Ska vara fristående
 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • Ska placeras minst 30 meter från järnväg, ska attefallshuset placeras närmare krävs infrastrukturförvaltarens medgivande
 • Får ej uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är kulturhistoriskt värdefulla
 • Får ej placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret


Om din byggnad inte uppfyller dessa kriterier anses byggnaden som en komplementbyggnad och kan då kräva bygglov.

Förberedelser

Viktigt att utreda/göra innan du gör en anmälan

 • Uppfyller byggnaden kriterierna för ett attefallshus?
 • Kräver attefallshuset bygglov enligt detaljplan eller områdesbestämmelser?
  Se karta över din fastighetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Krävs strandskyddsdispens? Läs mer om strandskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Vad är lämpligt att bygga? Byggnaden ska anpassas till omgivningen.
 • Situationsplanen kan grundas på t.ex. en gammal situationsplan eller genom att beställa ett enkelt underlag till situationsplan.
 • Vad är lämplig placering av min byggnad på tomten?
 • Hur ska jag ta omhand dagvatten på tomten?
 • Vilken sockelhöjd är lämplig utifrån omgivning och gata/trottoar?
 • Hur ska jag utforma och placera byggnaden för att begränsa risken för brandspridning mellan byggnader? Läs mer om utformning av brandskydd i avsnitt 5 i Boverkets byggregler på Boverkets hemsida.
 • Finns underjordiska ledningar i form av vatten, avlopp, el, bredband, fjärrvärme, tv eller liknande?
 • Hur nära tomtgräns kan du placera byggnaden? Tänk på att du måste kunna underhålla samt att eventuell markisolering eller dränering inte får läggas på grannens tomt.
 • Har fastigheten eller området något kulturvärde?
 • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs

Ritningar och handlingar som alltid krävs

 • Situationsplan
 • Fasadritningar
 • Planritningar
 • Sektionsritningar
 • Konstruktionsritningar
 • Ventilationsritningar
 • Energi (om det är komplementbostadshus åretsrund)
 • Kontrollansvarig

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Handläggningstiden börjar när anmälan är komplett

Vi granskar din anmälan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om anmälan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för ett föreläggande om komplettering.

När din anmälan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggningstiden påbörjas. Vi har nu 4 veckor på oss att fatta ett beslut om startbesked. Om vi behöver utreda anmälan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 4 veckor.

Uppdaterad: 2020-05-20 Sidansvarig: Nazdar Hussein

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612- 800 00

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.