Bygglov från start till mål

Från idé till komplett ansökan

Du börjar med att kolla upp om du behöver bygglov eller anmälan för det du vill göra. Vad som gäller för vanliga åtgärder kan du läsa vad som gäller för villor eller fritidshus eller för företag och föreningar under Större byggnader, affärslokaler och anläggningar.

Vad du får bygga var är ofta bestämt, kolla upp vad som gäller där du vill bygga. I vissa områden finns det en detaljplan. Detaljplanen beskriver:

 • Vad som får byggas på ett område.
 • Hur stora byggnaderna får vara (höjd och utbredning).
 • Ibland också hur byggnaderna ska se ut.

Om det inte finns en detaljplan och det inte redan finns något hus på tomten kan du ansöka om förhandsbesked innan du söker bygglov för att få veta om platsen är lämplig att bygga på.

Anlita någon kunnig till att ta fram ritningar eller gör det själv om du har kunskapen. På Blanketter, exempelritningar och kontrollplaner hittar du förklaringar om vad de olika ritningarna innebär och hur de ser ut.

Du hittar certifierade kontrollansvariga hos Boverket Länk till annan webbplats..

(behövs inte vid enklare byggnationer)

Se till att du skickar in allt som behövs och att ritningarna är tydliga – då sparar du tid.

 Från handläggning till beslut

När ansökan är inlämnad tilldelas du en personlig handläggare som hjälper dig på vägen.

Om det saknas något och ansökan inte är komplett meddelar vi dig inom tre veckor att du måste komplettera. Då får du ett datum på när du senast ska skicka in handlingarna som saknas. Det kallas för föreläggande om komplettering.

När vi fått alla handlingar är ansökan komplett. Då har vi tio veckor på oss att fatta ett beslut. Om ärendet behöver längre utredningstid kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max tio veckor, alltså 20 veckor totalt. Om du inte får beslutet inom den tiden blir avgiften reducerad.

Det här granskar vi i din ansökan:

 • Följer det du vill bygga gällande detaljplan eller givet förhandsbesked.
 • Ordnande av mark på tomten.
 • Är byggnaden tillgänglig och användbar.
 • Är byggnaden lämplig för sitt användningsområde.
 • Är byggnaden utformad så att den är anpassad till omgivningen och dess karaktär.
 • Har tomten tillräckligt stor friyta (grön yta).
 • Behov av parkering och antal platser.
 • In- och utfart.

Vad vi prövar varierar beroende på förutsättningarna på den aktuella platsen.

Om byggnaden ligger utanför detaljplanerat område eller du inte följer bestämmelserna i detaljplanen så kommer vi att skicka brev grannar och andra sakägare som t ex ev vägförening som kan säga vad de tycker.

Ibland behöver vi skicka remiss till t ex trafikverket eller räddningstjänsten.

Om ansökan inte kan beviljas så kontaktar vi dig och ser över om du kan och vill ändra din ansökan för att den ska kunna beviljas. Du har även rätt att ha kvar den ursprungliga ansökan och få den prövad. Vid avslagsbeslut så stannar processen här. Du som söker bygglovet har alltid rätt att överklaga.

 Från beviljat bygglov till inflyttning

Inför det tekniska samrådet behöver du lämna in konstruktionsritningar, kontrollplan och beroende på projekt också andra dokument och handlingar.

Det här granskar vi:

 • Om byggnaden kommer hålla och taket klarar snölasten.
 • Är byggnaden tillgänglig.
 • Är byggnaden säker vid användning.
 • Hur kommer ventilationen fungera.
 • Vilken energiförbrukning byggnaden förväntas ha.
 • Är konstruktionen fuktsäker.
 • Brandsäkerhet.

Vad vi prövar kan variera beroende på den planerade byggnaden.

(behövs inte vid enklare byggnationer)

När det tekniska samrådet är genomfört och att alla tekniska ritningar, kontrollplanen och andra handlingar är inlämnade till oss ger vi dig starbesked.

(Vid enkla ärenden som inte behöver tekniskt samråd får du ofta bygglov och startbesked i samma beslut.)

Efter det att du har fått ett startbesked och minst 4 veckor har gått sedan beslutet om bygglov kungjordes i Post- och inrikes tidningar får du börja bygga. Du har två år på dig efter beviljat bygglov att börja.

Den kontrollansvariga följer upp arbetet löpande och går igenom kontrollplanen. Under byggnationen genomför du även en provtryckning för att kolla att huset är tätt. Så du vet att det lever upp till energikraven och inte blir problem med fuktskador.

OM du inte har en kontrollansvarig är det ofta du som byggherre som ansvarar för att kontroller genomförs under byggtiden.

Minst en gång, om inte annat diskuterades på det tekniska samrådet, ska ett arbetsplatsbesök genomföras på bygget. Du som byggherre och den som är kontrollansvarig ska närvara.

(behövs inte vid enklare byggnationer)

Allt viktigt är klart.

När alla byggnationer är färdigställda ska du eller din kontrollavariga anmäla det till handläggaren och ett slutsamråd genomförs i den färdiga byggnaden.

Syftet är att stämma av att byggnaden följer bygglovet och andra krav som ställts. Samt att alla handlingar som är begärda i startbeskedet lämnats över och att alla kontroller är gjorda och godkända.

(behövs inte vid enklare byggnationer)

När slutsamrådet är gjort och alla handlingarna är inlämnade kan vi konstatera att det inte finns några fel. I fall där klimatdeklaration ska göras ska även kvitto på att den är inlämnad till Boverket lämnas till byggnadsinspektören. Då lämnar vi slutbesked som innebär att du får flytta in.

OM du inte har en kontrollansvarig är det ofta du som bygger som skickar in kontrollplanen när allt är klart för att få ditt slutbesked.

Slutbesked ska vara givet senast 5 år efter bygglovet vunnit laga kraft.

Nu får du flytta in!

Uppdaterad: Sidansvarig: Nazdar Hussein

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel växeln: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34, Kramfors. Två trappor upp.

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se