Strandskydd - nära hav, sjö och bäck

Tack vare strandskyddet kan vi promenera, bada, fiska och stanna vid stranden med båt. Det gör också att växter och djur kan fortsätta leva i sin miljö. Om du vill bygga, anlägga eller ändra inom strandskyddat område ska du ansökan om dispens.

Det gäller vanligtvis 100 meter från strandlinjen, men på vissa känsliga ställen i kommunen är det utökat till 200 meter.

Vad behövs det dispens för?

Inom strandskyddat område finns det flera saker du inte får göra. Därför behöver du ansöka om dispens om du vill göra något av detta:

 • Bygga nya byggnader. Det gäller även husvagnar som räknas som byggnader om de står kvar på samma ställe under en längre tid.
 • Ändra byggnader eller byggnaders användning så att det blir svårare för allmänheten att komma dit.
 • Anlägga staket, trädäck, gräsmatta eller planteringar som skapar intryck av ett privat område och stänger ute allmänheten.
 • Gräva, spränga eller schakta för att förbereda för byggnader eller anläggningar.
 • Förändra miljön för djur och växter genom att till exempel muddra, bygga bryggor, fälla träd, gräva eller gödsla.

Du behöver alltid dispens från strandskyddet även om du bygger något som är bygglovsfritt som en friggebod eller brygga.

Behöver du ansökan om dispens?

Inom detaljplanerat område 

Om du bor inom detaljplanerat område är strandskyddet upphävt och du behöver inte dispens. Detaljplanen bestämmer var det får eller inte får byggas.

Utanför detaljplanerat område

Renoverar du en brygga eller byggnad inom strandskyddat område behöver du inte dispens. Men om du tar bort den och ersätter eller ändrar utseendet, storleken eller hur den används behöver du strandskyddsdipens.

Det finns undantag för småhustomter för tillbyggnader och komplementbyggnader om det som byggs är inom 15 meter från huvudbyggnaden, och minst 25 meter från vattnet. Läs under ’1. Områden används redan och därför saknar strandskyddet betydelse.’

I andra fall behöver du söka strandskyddsdispens.

Kom ihåg att även om du inte behöver dispens så kan du behöva söka bygglov.

Ekonomibyggnader behöver inte dispens från strandskyddet. Det gäller ekonomibyggnader eller andra anläggningar och åtgärder som behövs för näringsverksamhet inom jordbruket, skogsbruket, fisket eller renskötseln. Kraven är då att anläggningen eller åtgärden används för näringsverksamheten, och att den inte kan ligga på en annan plats för att fylla sin funktion. En sådan byggnad får inte utformas så att den ens tillfälligt kan användas som bostad eller någon annan användning. Näringen måste ge ett tillskott av betydelse för att vara undantagen från prövning av strandskydd. Hobbyverksamhet omfattas inte, utan kräver alltså dispens från strandskyddet.

Skäl för dispens

För att få göra bygga och ändra behövs dispens från strandskyddet före de utförs. En strandskyddsdipsens kan du få om det du tänkt göra uppfyller något av de särskilda skäl som finns. Du får sällan strandskyddsdispens för något helt nytt på en obebyggd fastighet.

Vid alla dispenser måste det ändå finnas en fri passage närmast vattnet. Passagen brukar vara några tio-tals meter bred så att allmänheten ska kunna gå utmed stranden.

Skäl för dispens är:

Det här dispensskälet kan användas för dig som vill bygga eller ändra i trädgården till ett befintligt bostadshus. Då finns det redan det som kallas hemfridszon eller tomtplats. Eftersom den redan är privat påverkas inte allmänheten. Detta skäl gäller även för bryggor och andra anläggningar som redan finns men ska byggas om.

Hemfridszon, fastighet och tomtplats

Hemfridszonen är det område som upplevs som privat område. Det är inte samma sak som din fastighet. Fastighet är hela marken och vattnet du äger, och är ofta större än din hemfridszon. Ibland bestämmer vi vad som är din hemfridszon genom att besluta om en tomtplats. På tomtplatsen gäller inte allemansrätten, men den gäller på resten av fastigheten.

En ny byggnad inom strandskyddat område placeras inom det befintliga hemfridszonen

Undantag från krav på dispens för småhustomter

Ska du göra en mindre tillbyggnad, altan eller bygga förråd, garage eller liknande nära ditt hus behöver du inte alltid söka strandskyddsdispens.

Det behövs inte om:

 1. Tillbyggnaden eller komplementbyggnaden placeras inom 15m från huvudbyggnaden och längre från strandlinjen än 25m.
 2. Du har ett beslut om tomtplats ska bygget vara inom den.
Komplementbyggnad placeras minst 25 meter från vattnet och inom max 15 meter från huvudbyggnaden

Det här dispensskälet kan användas för dig som vill bygga på en plats som är avskild genom en större väg eller flera hus. Höjdskillnader i naturen räknas inte som att det är avskilt från strandlinjen.

 Innan du kan få dispens vägs det allmänna intresset mot det enskilda. Det allmänna väger oftast tyngre. Det innebär att anlägga en brygga som används av ett hushåll sällan får dispens. Men även här görs det en avvägning av behov. Det är skillnad om bryggan är för fastboende på en ö utan förbindelser till fastlandet eller om det är en brygga för en fritidsbåt på fastlandet.

Denna punkt gäller bara anläggningar, t ex bryggor, så det går inte att använda som skäl för att få bygga bastu, förråd eller likande.

Det här dispensskälet gäller för industrier, hamnområden och andra typer av verksamheter där utvidgningen behöver göras inom strandskyddat område. Det gäller alltså inte för bostadshus, inte heller för stugor för uthyrning eller campingstugor på en campingplats.

Det här dispensskälet används främst för infrastrukturprojekt, transformatorstationer och för kommunens behov av tätortsutveckling. Även för anpassning för bättre tillgänglighet för rörelsehindrade.

Används väldigt sällan för kräver speciella omständigheter då strandskyddet är ett allmänt intresse som oftast väger tyngre. Kan gälla både andra allmänna eller enskilda intressen.

Inom ett så kallat LIS-område kan du få dispens för att:

 • Bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus.
 • Bidra till utvecklingen av landsbygden.

Att bidra till utvecklingen på landsbygden innebär att det du planerar ska bidra till ökad ekonomisk utveckling på lång sikt. T ex mindre anläggningar för turism- och näringsverksamhet, till exempel affärer, servicefunktioner, campingstugor, kanotuthyrning, strandcafé eller försäljning av fiskprodukter. Det kan även handla om ideell verksamhet med betydelse för det lokala föreningslivet, till exempel lokaler för sim- eller kanotklubb eller scoutverksamhet.

Här kan du se en karta över utpekade LiS-områden i Kramfors kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 Innan du börjar bygga

Innan du ansöker om strandskyddsdispens finns vissa saker som kan vara bra att utreda.

 • Se efter om det finns en detaljplan för ditt område.
 • Är det utökat strandskydd där du bor? Karta över utökat strandskydd Länk till annan webbplats..
 • Uppfyller det du vill göra något av skälen för dispens?
 • Är det hos kommunen eller länsstyrelsen du ska ansöka? Om det är inom Nordingrå naturreservat söks det hos Länsstyrelsen.
 • Behöver du anmäla till Länsstyrelsen om vattenverksamhet? Till exempel om du ska anlägga en brygga, pir och att muddra. Läs hos Länsstyrelsen om anmälan om vattenverksamhet Länk till annan webbplats.
 • Om du vill du ersätta en sjöbod eller båthus så finns det riktlinjer för utformningen på sidan om Sjöbodar och Båthus.
 • Förbered de ritningar och handlingar som behövs. Se nedan.
 • Undersök om du också behöver bygglov eller bygganmälan för det du ska göra.

Din ansökan

De handlingar som alltid behövs vid ansökan är:

 • Ansökningsblankett, se relaterade dokument eller att fyll i via e-tjänsten.
 • Situationsplan.
 • Fasadritningar.
 • Djupuppgifter (för bryggor).
 • Uppgifter om botten, lera, sand eller sten (för bryggor).
 • Uppgifter om hur växtligheten ser ut, t ex foto eller beskrivning.

Ritningarna ska vara fackmässigt utförd. Under Exempel ritningar, kontrollplan och handlingar hittar du exempel på hur ritningar och kan utformas och vad de ska innehålla.

En handläggare kan om det behövs kräva in fler ritningar.

Dags att ansöka

Skicka gärna in din ansökan digitalt via vår e-tjänst. Det går även att mejla eller att skicka via post till vårt kontor.

När din ansökan kommit in till oss tilldelas du en handläggare som granskar dina handlingar. Om ansökan inte är komplett får du ett föreläggande om komplettering. Det betyder att du måste komplettera handlingarna inom en viss tid. Efter beslut ska Länsstyrelsen granska beslutet och det tar fyra veckor till innan du får börja göra det du ska.

Avgift

När du ansöker om strandskyddsdispens tar vi ut en avgift. Kolla vad det kostar på Så mycket kostar bygglov, anmälan och dispens.

Rådgivning

Vi på miljö- och byggavdelningen hjälper dig gärna med din ansökan. Vi kan ge tips och råd i hur handlingar och ritningarna ska se ut och förklara hur processen går till.

Uppdaterad: Sidansvarig: Kim Schmidt