Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidraget kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv.
Villkoren för bostadsanpassningsbidrag regleras i Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Om bidraget

Bidrag lämnas till åtgärder som behövs för att kunna tillgodose grundläggande och vardagliga behov i bostaden. En förutsättning är att åtgärden måste vara nödvändig i förhållande till funktionsnedsättningen och att behovet inte kan tillgodoses på enklare sätt, till exempel genom omdisponering av bostaden eller genom hjälpmedel från regionen eller kommunen.

Bostadsanpassningsbidrag kan lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till en bostad. Med fasta funktioner menas sådant man normalt inte tar med sig när man flyttar. Det ska finnas en klar koppling mellan sökt åtgärd och funktionsnedsättningen. Bidrag lämnas inte för åtgärder som behövs av andra skäl än funktionsnedsättningen till exempel eftersatt underhåll, byggnadstekniska brister eller avsaknad av grundläggande bostadsfunktioner.

Exempel på bostadsanpassning kan vara att:
• Ta bort trösklar
• Bredda dörrar
• Installera spisvakt
• Montera stödhandtag och ramper

Ansökan

För att kommunen ska kunna pröva om du har rätt till bidrag måste du lämna in en ansökningsblankett. Du kan ansökan via vår e-tjänst eller genom att fylla i en blankett, se under Relaterade e-tjänster på denna sida.

Intyg

Till ansökan bifogar du ett intyg från en arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare eller annan sakkunnig, som visar att de åtgärder som bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Medgivande från fastighetsägare

För att bostadsanpassningsbidrag ska kunna beviljas krävs att den som äger bostaden går med på att anpassningen utförs. Medgivandet ska vara skriftligt. Den som äger bostaden måste dessutom utfästa sig att inte kräva ersättning av sökande eller den/de som innehar nyttjanderätten till bostaden för att återställa anpassningsåtgärderna.

Reparationsbidrag

Förutom bostadsanpassningsbidrag kan du ansöka om bidrag för reparation, service och besiktning av utrustning som installerats genom bidrag. Bidrag kan lämnas för att reparera anordningar och inredningar som är av tekniskt slag eller som har utsatts för onormalt slitage på grund av funktionsnedsättningen. Reparationsbidrag utgår inte för normala driftskostnader eller underhåll.

Återställningsbidrag

Fastighetsägare till flerbostadshus kan ansöka om återställningsbidrag. Det finns flera villkor som ska vara uppfyllda. Tag kontakt med bostadsanpassningshandläggaren för mer information.

Uppdaterad: Sidansvarig: Lena Björn

Kontakt

Handläggare bostadsanpassning
Sanna Torsbrink
Tel: 0612-800 48

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

sanna.torsbrink@kramfors.se