Attefallbostadshus

Attefallskomplementbostad är en egen bostad från den bostad som redan finns på tomten. Det skiljer sig från attefallshuset vilket är ett komplement så som ett garage, växthus eller gäststuga. Eftersom det är egen bostad för ett egen hushåll finns det även andra krav än för komplementbyggnader på tillgänglighet och energiförbrukning. Det får finnas flera attefallshus om deras sammanlagda area är max 30 kvadratmeter.

Kolla innan du bygger

Innan du bygger finns vissa saker som kan vara bra att kolla upp.

 • Se efter om det finns en detaljplan för området eller är det inom sammanhållen bebyggelse. Karta med detaljplaner och sammanhållen bebyggelse. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Kolla om du behöver strandskyddsdispens. Det kan behövas om du bor nära hav, sjö eller en bäck. Läs om Strandskydd.
 • Vad är lämpligt att bygga på tomten? Fundera på markförhållanden, byggnadens anpassning till huset och omgivningen, byggnadens placering på tomten.
 • Är ditt hus eller ligger det inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Läs mer Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer.
 • Uppfylls tillgänglighetskraven för byggnaden? Bostadshus ska vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga och syn. Fritidsbostäder är undantagna från kravet men kan vara bra att tänka på även då. Det gäller även byggnader som hör till bostaden.
 • Finns underjordiska ledningar i form av vatten, avlopp, el, bredband, fjärrvärme, tv eller liknande?
 • Hur ska du utforma och placera byggnaden för att begränsa risken för brandspridning mellan byggnader?
 • Förbered de ritningar och handlingar som behövs. Se nedan.
 • Anlita en kontrollansvarig. Läs om kontrollansvarig hos Boverket Länk till annan webbplats..

Behövs bygglov?

Du behöver göra en bygganmälan för att bygga ett attefallsbostadshus oavsett om det är inom eller utanför detaljplanerat område. Bygglov behövs inte.

Det gäller om följande krav är uppfyllda:

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • Den sammanlagda yta får vara högst 30 kvm BYA
 • Taknockshöjden får vara högst 4 meter
 • Den ska vara fristående
 • Den ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns eller har grannens medgivande att placeras närmare. Är det närmare än 4,5 meter till gränsen mot gata, allmän platsmark, park eller grönområde kan ingen ge sitt medgivande och det behövs bygglov.
 • Den ska placeras i omedelbar närhet till bostadshuset.
 • Minst 30 meter från järnväg.
 • Inte byggs inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Inte byggs vid en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Om det är större eller på andra sätt inte uppfyller villkoren för bygglovsfritt så behövs bygglov. Om du är osäker på vad som gäller för det du vill bygga kontakta oss så hjälper vi dig gärna!

Tillgänglighet

När man bygger ett nytt bostadshus kräver gällande bestämmelser att huset är tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Fritidshus för tillfällig vistelse är undantagna från kravet.

Inför ansökan

Lämna in följande vid ansökan:

 • Ansökningsblankett, se relaterade dokument eller använd e-tjänsten.
 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritningar
 • Sektionsritning
 • Konstruktionsritningar på takstolar
 • Konstruktionsritningar med detaljer på anslutningar mellan tak–yttervägg, bjälklag–yttervägg samt yttervägg–grund.
 • Anmälan kontrollansvarig
 • Energiberäkning

Ritningarna ska vara fackmässigt utförda. Under Exempel ritningar, kontrollplan och handlingar hittar du exempel på hur ritningar och kontrollplan ska utformas och vad de ska innehålla.

En handläggare kan om det behövs begära in fler ritningar eller anmälan om kontrollansvarig.

Dags att ansöka

Skicka gärna in din ansökan digitalt via vår e-tjänst. Det går även att mejla eller att skicka via post till vårt kontor.

När din ansökan kommit in till oss kommer en handläggare att granska det du skickat in. Om ansökan inte är komplett får du ett föreläggande om komplettering. Det betyder att du måste komplettera handlingarna inom en viss tid. När alla handlingar och ritningar finns har vi 10 veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov eller 4 veckor att ge startbesked vid anmälan. Läs mer på Bygglov från start till mål.

Avgift

När du ansöker tar vi ut en fast avgift för bygglov och anmälan. Kolla vad det kostar på Så mycket kostar bygglov, anmälan och dispens.

Rådgivning

Vi på miljö- och byggavdelningen hjälper dig gärna med din ansökan. Vi kan ge tips och råd i hur handlingar och ritningarna ska se ut och förklara hur processen går till.

Uppdaterad: Sidansvarig: Nazdar Hussein

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se