Grävtillstånd

Alla åtgärder som görs i mark som står under kommunens förvaltning, har kommunen som markägare och väghållare ett ansvar att bevaka.
Det kan vara allmänna vägar, gator, torg, parker och andra platser som finns i kommunens mark.

För att få gräva i kommunens mark krävs ett grävtillstånd som söks hos Tekniska avdelningen via vår e-tjänst och behandlas i samråd med den sökande.

Detta medför inte automatiskt rätt att förlägga och bibehålla anläggningar i mark som kommunen förvaltar, utan rätt att genomföra beskrivet arbete och omfattar endast lämpligheten av anläggningens placering.

Rätt att lägga ledningar görs genom ett juridiskt avtal exempelvis markavtal, ledningsrätt, servitut eller nyttjanderättsavtal.

Då ansökan avser en engångsföreteelse upprättas avtal endast för denna speciella anläggning.

Allmänna villkor för grävtillstånd

Läs de allmänna villkoren och vår information om invasiva arter som finns under relaterade dokument, innan ni söker tillstånd.

Ansökningstid

Ansökan behöver vara hos kommunen 3 veckor innan påbörjad grävning.

Uppdaterad: Sidansvarig: Frida Lindman