• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages
08 december 2017
Bygga, bo & miljö

Ny taxa säkrar investeringar i vatten och avlopp

För att säkra vårt dricksvatten, hantera spill- och dagvattenledningar på ett miljömässigt förbättrat sätt, vill Kramfors kommun investera i utökad kapacitet, effektivisera befintliga resurser och modernisera sina VA-anläggningar.

Förutsättningen för de investeringar som behövs är en höjning av VA-taxan
Utmaningarna inför framtiden består även i att möta ökade myndighetskrav samt inte minst, att förbereda inför konsekvenser av klimatförändringarna.

– Vi står inför stora förändringar och Kramfors är inget undantag, säger Peter Levin, chef för tekniska avdelningen vid Kramfors kommun.

Bygga för framtiden

Kommunen har en VA-verksamhet som är omfattande, med många anläggningar och långt ledningsnät. Var vi väljer att bosätta oss i kommunen har också förändrats under åren. Idag väljer många att bo sjö- och havsnära eller i tätorterna. Vi bor alltså inte idag på de bostadsorter som tidigare varit traditionellt mest attraktiva. Det in sin tur medför att den kapacitet och de resurser vi har idag inte finns där de behövs bäst.

– Genom att vi investerar i ledningar mellan områden som idag har överkapacitet till andra områden där kapaciteten ligger under det optimala, kan vi bygga bort problemen och samtidigt bygga inför framtiden, fortsätter Peter.

Överskottet reserveras för framtiden

Taxan för vatten och avlopp behöver också höjas med tanke på generella kostnadsökningar. Därför föreslås en höjning av brukningsavgiften för vatten och avlopp med 3% från år 2018 samt en höjning av engångstaxor vid nyanslutning. Flerbostadshus som nyansluter föreslås få en lägre avgift. Från år 2019 kommer förslagen att läggas med motsvarande 4 % men beslut tas ett år i taget.

Överskottet som skapas avsätts sedan i en särskild investeringsfond enligt lagen om allmänna vattentjänster och reserveras inför de framtida nyinvesteringarna.

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att anta ny taxa för Kramfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt att revidera projekt i investeringsfond.

Läs mer

Vatten och avlopp

Vatten- och avloppstaxor 2017

Uppdaterad: 2018-08-22 Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Peter Levin, chef
Tekniska avdelningen
0612-803 00
peter.levin@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.