Samråd för upphävande av del av byggnadsplan för delar av byarna Lugnvik, Mäland och Norrland i Bjärtrå socken

Det finns nu möjlighet att framföra synpunkter på förslaget att upphäva del av byggnadsplan. Upphävandet avser fastigheten Bjärtrå-Mäland 5:1.

Syftet med upphävandet är att möjliggöra utbyggnad för bostadshus inom fastigheten Bjärtrå-Mäland 5:1, där gällande byggnadsplan reglerar samlings- och föreningslokal [C].

Även om syftet med upphävandet är att möjliggöra utbyggnad av bostadshus reglerar upphävandet varken någon garanti eller begränsningar för detta varför syftet inte går att säkerställa. Om någon avser att utföra en lovpliktig åtgärd på platsen behöver kommunen göra en bedömning av om åtgärden kräver en ny detaljplan eller om åtgärden kan prövas med bygglov.

Upphävandet strider inte mot översiktsplanen.

Då upphävandet handläggs med ett förenklat standardförfarande innebär det att samrådet är den enda möjligheten för berörda att yttra sig. Efter samråd kommer inkomna synpunkter att sammanställas i en samrådsredogörelse inför antagande och handlingarna kommer att revideras om det bedöms vara relevant. Efter att kommunens beslut om upphävande vunnit laga kraft är området inte längre detaljplanerat.

Har du frågor och funderingar om planförslaget?

Kontakta gärna planhandläggare Ida Westman på telefonnummer 0612-803 61 eller via e-post ida.westman@kramfors.se. Du hittar oss även på Ringvägen 34 i Kramfors.

Lämna dina skriftliga synpunkter senast den 11 maj 2021 till
Miljö- och byggavdelningen, 872 80 Kramfors eller via e-post till mob@kramfors.se.

Rätten att överklaga

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samrådet och uppgett namn och fullständig adress kan senare förlora rätten att överklaga beslutet om att upphäva detaljplanen.


Uppdaterad: Sidansvarig: Ida Westman

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34, 872 34 Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se

Kontaktperson
Tel: 0612-803 61
ida.westman@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.