• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages
11 oktober 2017
Kommun & demokrati

Jämställdhet och kultur ska känneteckna Kramfors

Hållbarhet, jämställdhet och kultur är våra prioriterade områden som ska prägla och känneteckna Kramfors. Igår diskuterades jämställdhet och kultur i kommunstyrelsens arbetsutskott när programmen för dessa två områden behandlades. 

Sveriges mest jämställda kommun
Syftet med programmet för jämställdhet är att konkretisera vilka verksamhetsområden och strategier som ska förverkliga att Kramfors kommun blir Sveriges mest jämställda kommun. Målet är eliminera alla former av könsdiskriminering i samhället samt att skapa samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter för kvinnor och män inom livets alla områden. Män och kvinnor ska alltså ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

– För att nå dit behöver vi öka förståelsen för och medvetenheten av att jämställdhet är en avgörande faktor för ett modernt och progressivt samhälle, säger Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande.

Jämställdhetsperspektivet ska vara en integrerad del i både stöd och service till medborgarna samt i det interna arbete som sker på kommunens arbetsplatser. Programmet bygger på de nationella jämställdhetspolitiska målen från Jämställdhetsmyndigheten (JäMy) som specificerar sex viktiga delmål:

  • En jämn fördelning av makt och inflytande
  • Ekonomisk jämställdhet
  • Jämställd utbildning. Förskolan prioriteras särskilt
  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
  • Jämställd hälsa
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

– Alla både kan och behöver bidra för att vi ska uppnå ett jämställt samhälle. Det handlar ju helt enkelt om våra livsvillkor och demokrati, säger Jan Sahlén.

Ett kreativt, mångkulturellt och nytänkande Kramfors
Med programmet för kultur vill Kramfors kommun skapa ett samhälle som präglas av höga ambitioner och kvalitetskrav när det gäller bildning, konst och estetik. Intentionerna är att kulturen ska genomsyra all verksamhet och finnas med i alla resonemang, från gator och fastigheter, till folkhälsa, näringsliv och planering av bebyggelse och infrastruktur.

– Vi ska stimulera kreativitet och nytänkande samt arbeta aktivt för ett brett och generationsöverskridande kulturutbud som tar till vara på Höga kustens och Ådalens kulturvärden. Det kommer att öka vår attraktivitet och skapa utveckling på många områden, säger Jan Sahlén.

Kulturen i Kramfors har redan idag starkt medborgarfokus. Den är närvarande framförallt i Kultursskolans och skolans regi, på olika scener och museum, i biblioteken och i konsthallen, men även inom exempelvis daglig verksamhet och äldrevården. I programmet för kultur stärks kulturen ytterligare som grundpelare och resurs i det framtida samhällsbygget.

De två programmen är ett resultat av det utvecklingsarbete som gjorts för att förverkliga den politiska viljeinriktningen för mandatperioden 2016-2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta båda programmen.

Läs mer på sidan Viljeinriktning 2016–2019

Uppdaterad: 2017-10-13 Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlén (S) Kommunstyrelsens ordförande Tel: 0612-801 04 jan.sahlen@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.