26 februari 2018
Kommun & demokrati

Stöttar Kramfors kommun en privat entreprenör?

Det pågår en process i förvaltningsrätten som rör Kramfors kommun och det budgetbeslut som kommunfullmäktige fattade i juni 2017. Det pågår diskussioner och börjar florera rykten. Därför förklarar vi nu vad som sker och hur allt hänger ihop.

Budgetbeslutet

En person har överklagat fullmäktiges beslut om budget för 2018. Det den klagande yrkar är att förvaltningsrätten ska upphäva beslutet om överföring av 1,5 miljoner kronor till Krambo. Som skäl anförs att dessa pengar går till Hotell Kramm och därigenom stöttar en privat entreprenör.

Förvaltningsrätten har ännu inte beslutat i målet och Kramfors kommun har skickat in två yttranden. Eftersom det inte finns någonting i budgetbeslutet som rör den transaktion som den klagande syftar på, menar vi att rätten måste besluta att avslå överklagan.

Kramfors kommun tillämpar så kallad rambudgetering, vilket innebär att alla nämnder får en total budgetram. Kommunfullmäktige beslutar inte på detaljnivå och därmed finns det inget beslut som kan överklagas.

Överföring av pengar

Det är däremot riktigt att kommunen sedan ett stort antal år överför pengar till Krambo.

Kramfors kommun äger bostadsbolaget Krambo Bostads AB och överföringen avser ett ägartillskott till verksamheten. Skälet till detta är att kommunen som helägare till Krambo har borgat för bolagets alla lån. Den så kallade soliditeten i bolaget är låg och det fria egna kapitalet litet. Det fria kapital som finns behövs för att kunna parera några dåliga år. Om bolagets ekonomi blir för svag kommer långivarna att vända sig till kommunen och kräva betalning.

För Hotell Kramm tar Krambo ut den hyra som är möjlig utifrån den marknadssituation som råder i Kramfors. Hyran räcker dock inte för att motivera det bokförda värde som fastigheten har. Det bokförda värdet uppgick 2017 till 17 miljoner kronor, en summa som tidigare varit högre. För att undvika ytterligare nedskrivning av värdet, som skulle slå på bolagets resultat, har Kramfors kommun som ägare gett sitt bolag ett driftsstöd.

Det är viktigt att påpeka att inga pengar har gått till vare sig nuvarande eller tidigare entreprenörer.

Om vi inte agerat hade andra hyresgäster hos Krambo i praktiken fått betala notan.

Varför hyr Krambo ut en lokal som inte är lönsam?

Rent ekonomiskt är Hotell Kramm en dålig affär för Krambo. Anledningen till att bolaget överhuvudtaget äger ett hotell beror på bedömningen att Kramfors behöver ett hotell. Det är viktigt för våra företag att besökare och affärpartners kan övernatta i vår kommun. Det är även viktigt för besöksnäringens fortsatta utveckling att det finns bäddar att tillgå.

Målet som Ångermanlandskommunernas gemensamma utvecklingsbolag har satt är att utveckla Höga Kusten till en destination med attraktionskraft i internationell klass samt att därigenom skapa 800 nya arbetstillfällen och en fördubblad omsättning fram till 2025.

Ovanstående resonemang gäller för många kommuner på så kallat svaga marknader. Det är inte någonting som är unikt för vår kommun.

Vägran att lämna ut affärsavtal

Tidningen Ångermanland har inlett en granskning av det som den här texten försöker beskriva. Medieföretaget har vänt sig till Krambo och begärt att få ut en kopia på hyresavtalet mellan Krambo och aktuell entreprenör.

Krambo har beslutat att lämna ut delar av avtalet, dock inte hela. De delar som inte lämnas ut är de avsnitt som rör det som är affärsmässigt, det vill säga allt som handlar om pengar.

Beslutet att inte lämna ut har inte att göra med bara detta specifika avtal, det är ett principbeslut som gäller rent generellt. Om alla hyresavtal för verksamhetslokaler och butiker skulle vara offentliga går hela affärsmässigheten förlorad. Den frågan är dessutom prövad i domstol på andra håll.

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Per Eriksson
VD Krambo
0612-71 77 58
per.eriksson@krambo.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.