• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages
03 april 2018
Kommun & demokrati

Triangelspår vid HK Airport stärker de öst-västliga förbindelserna

För Mittnordens skull är det viktigt att de öst-västliga transportförbindelserna förstärks ytterligare genom ett triangelspår vid HK Airport. Det skriver Jan Sahlén (S) och Åsa Sjödén (S), kommunalråd i Kramfors och Sollefteå till regeringen.

Skrivelsen är riktad till infrastrukturminister Thomas Eneroth och skickades idag, tisdag 3 april 2018.

Mittnordenkommittén är en gränskommitté som arbetar för att undanröja gränshinder och stärka de öst-västliga förbindelserna i mittnorden (Tröndelag, Jämtland/Härjedalen, Västernorrland och Österbotten). För att stärka Mittnorden som transportkorridor har kommittén under många år drivit Interregprojekten NECL I och II (North East Cargo Link).

Mittstråket mellan Trondheim och Sundsvall är ett resultat av dessa ansträngningar. Samtal med Kvarkenrådet har resulterat i en breddning av korridoren för att inkludera färjeförbindelsen över Bottenhavet (Umeå – Vasa). Denna breddning öppnar upp för ytterligare ett stråk som därmed stärker korridorens konkurrenskraft. Stråket Trondheim-Östersund-Bräcke-Höga Kusten Airport-Umeå-Vasa möjliggör en betydligt snabbare och mer effektiv koppling till färjeförbindelsen över Kvarken.

Kramfors och Sollefteå kommuner är medvetna om de prioriteringar som gjorts av regionerna i norra Sverige och vill med detta uttalande ytterligare understryka vikten av infrastrukturinvesteringar i Mittnorden. Nu och i framtiden.

Mittnordiska transportkorridoren är en östvästlig korridor som sammanbinder hela sträckan Trondheim – Wasa, från Atlanten till Asien. Förverkligandet av den Mittnordiska transportkorridoren innebär helt nya förutsättningar för hållbara och rationella transporter inom och över nationsgränsen. Ett sådant scenario vore oerhört positivt för utvecklingen av den mittersta delen av Norden vilket i Sverige innefattar Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län.

I dagsläget är transportinfrastrukturen i huvudsak utformad för relationer i nord-sydlig riktning vilket kan kopplas till en historisk bakgrund. Trots att hamnar, städer och näring finns utspridd i öst-västlig riktning saknas fungerande transportinfrastruktur vilket starkt begränsar utvecklingen i området. De geografiska avstånden i området är inte är särskilt stora men ändå befinner sig delar av områden i periferien där avsaknad av sammanlänkande järnvägsförbindelser hämmar möjligheter till hållbara resor och transporter.

Samtliga län i området har ett stort intresse av att de öst-västliga förbindelserna förbättras. Nordiska rådet beslutade i september 2017 att föreslå för de nordiska regeringarna att samfällt se samhällsnyttan av att förstärka de öst-västliga förbindelserna för både luftfart, väg och järnväg.

För att förverkliga den Mittnordiska transportkorridorens funktion behövs ytterligare investeringar i den nationella transportinfrastrukturen.

Planerade investeringar i Ådalsbanan

I den nationella planen för transportinfrastruktur som Trafikverket tagit fram för perioden 2018-2029 prioriteras en satsning på Ådalsbanans delsträcka Höga Kusten Airport – Långsele. Satsningen är en avgörande pusselbit i förverkligandet av den Mittnordiska transportkorridoren och det är således mycket viktigt att arbetet påbörjas så tidigt som möjligt under planperioden.

Detta är den enskilt största satsningen som behövs genomföras.

Triangelspår vid Höga Kusten Airport

Utöver den planerade investeringen på Ådalsbanan är det också viktigt att ett triangelspår/vändslinga byggs vid Höga Kusten Airport. Ett triangelspår knyter ihop Botniabanan, (Skellefteå), (Wasa), Umeå och Örnsköldsvik med Ådalsbanan som går vidare mot Sollefteå, Långsele, Östersund och Trondheim. Det är alltså en förutsättning för öst-västliga förbindelser på sträckan Trondheim-Östersund-Bräcke-Höga Kusten Airport-Umeå-Vasa.

Investeringen i triangelspåret är i sammanhanget kostnadsmässigt liten, men skapar stor samhällsnytta. Triangelspåret, tillsammans med den planerade upprustningen av Ådalsbanans norra del, skapar förutsättningar för att bedriva person- och godstrafik på hela sträckan. Från Umeå kommer på sikt även Skellefteå att knytas ihop med området med hjälp av Norrbotniabanan. Genom att komplettera den befintliga transportinfrastrukturen går det alltså att knyta ihop hela Mittnorden, från Trondheim i väst, till Wasa i Öst och Skellefteå i norr med person- och godstrafik.

Triangelspåret skapar också förutsättningar för en regional knutpunkt för tåg, buss och flygtrafik. Höga Kusten Airport är förutom Arlanda den flygplats i landet som har direkt järnvägskoppling.

Mittnordiska transportkorridoren är en förutsättning för Mittnordens framtida utveckling.

Jan Sahlén, KSO Kramfors

Åsa Sjödén, KSO Kramfors

Uppdaterad: 2019-02-13 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlen (S)
Kommunalråd
0612-801 04 jan.sahlen@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.