17 april 2018
Kommun & demokrati

Årsredovisning 2017

Årsredovisningen för Kramfors kommun 2017 visar på en vinst för kommunen på 32 miljoner kronor. Kommunallagens balanskrav är i och med detta uppfyllt.

Den ekonomiska situationen är dock fortsatt ansträngd. Hög skuldsättning, låg soliditet, hög skattesats och en minskande befolkningsmängd är några av utmaningarna för framtiden. I årets positiva resultat ingår statliga engångsbidrag med 35 miljoner kronor som var avsedda för åren 2015 och 2016.  För kommande år uteblir dessa intäkter. 

Minskningen av antalet asylsökande gör att statens riktade stöd till kommuner minskar kraftigt, vilket i sin tur gör att vi behöver anpassa vår verksamhet till nya ekonomiska förutsättningar. Vår ekonomi har påverkats dels av ett fortsatt högt behov av insatser och dels av behovet av att ställa om verksamheten till det lägre antalet asylsökande.

Bedömningen för kommunsektorn är också att ökat antal unga och äldre medför betydande kostnadsökningar som ställer höga krav på förbättringar och effektiviseringar.

Hur ser det ut just nu?

De stora nämnderna; bistånds, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden och barn-, kultur- och utbildningsnämnden har efter årets två första månaderna tillsammans ett underskott i sina prognoser på 44 miljoner kronor. Totalt för kommunen, visar prognosen ett minus mot budget på 52 miljoner kronor – ett underskott som ska återställas inom tre år.

– Kramfors kommun delar utmaningarna som Sveriges kommuner har med ökade behov och kostnader på grund av den demografiska utvecklingen med fler barn, ungdomar och äldre. Vi har ett tufft ekonomiskt läge som kommer att kräva anpassningar och effektiviseringar, säger Pelle Nilsson, ekonomichef.

Svackor och balans

Årsrapporten belyser det faktum att Kramfors är en del av den globala och nationella ekonomin, vilket gör oss sårbara. Vi tvingas hantera svackor och hantera underskott när och nu.

– Om vi ska leva upp till visionen Tillsammans har vi mod och styrka att skapa livskraft i hela vår kommun behöver vi stärka kapaciteten och långsiktigt utjämna svackorna, sänka kostnaderna och öka vårt fokus på intäkter, säger Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande.

Prioriteringar och effektiviseringar är därmed viktiga inslag i arbetet de kommande åren, liksom att vi arbetar vidare med handlingsplaner för en ökande befolkning.

– Tillgången på arbete, bostäder, utbildningsmöjligheter och bra kommunikationer är avgörande om vi ska stärka konkonkurrenskraften och öka befolkningen, fortsätter Jan Sahlén.

Nya bostäder

Ett antal byggprojekt har initierats i centrala Kramfors. Krambo planerar för 20–25 lägenheter och ett gruppboende i centrala Kramfors. Husindustrier AB bygger ett flerbostadshus på Limstagatan.  Dessutom utvecklas området vid Haga och Kyrkviken med park och bostäder. Kommunen har också tagit fram en plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen för att utveckla boende och näringsliv. 

Utvecklingsprojekt

Under året startades projektet Besöksnäring i Höga Kusten – en resa i tid och rum som ett led att göra kommunen mer attraktiv för inflyttning och besök. Projektet Framtidsbygget – en hel kommun arbetade med medborgardialoger och den serviceplan som ska antas av kommunfullmäktige i slutet av år 2018.

Modern framtid

Till den politiska viljeinriktningen antog Kramfors kommun två program – för jämställdhet och kultur. Programmen syftar till utveckling och beskriver ambitionerna för en modern framtidsinriktad politik. Inom kort kommer även program för hållbarhet och folkhälsa.

– Trots svåra ekonomiska förutsättningar presterade kommunen som organisation ett bra resultat för medborgarna, understryker Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande.

Obruten kedja sedan 2002

När år 2017 summeras har Kramfors kommun har klarat balanskravet ytterligare ett år – en obruten kedja sedan år 2002. Dessutom uppnåddes mer än hälften av de kommunövergripande målen.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för 2017.

Läs mer

Årsredovisningar 

Vision 2031

Uppdaterad: 2018-10-17 Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Pelle Nilsson, ekonomichef
0612-801 37
pelle.nilsson@kramfors.se

Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande 0612-801 04
jan.sahlen@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.