09 oktober 2018
Kommun & demokrati

Delårsrapport med stora utmaningar

Vår kommun står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Efter årets åtta första månader visar helårsprognosen för Kramfors kommun ett negativt resultat på 43 miljoner kronor och ett underskott i budget på 58 miljoner kronor.

– Det är ett tufft läge som vi delar med flertalet av Sveriges kommuner, med ökade kostnader för barn, unga och äldre. Befolkningsutvecklingen ställer höga krav på förbättringar och effektivisering. Det handlar om att hitta nya sätt att angripa problemen, säger Jan Sahlén, kommunstyrelsens ordförande.

Inköps- och anställningsstopp

I mitten av maj i år infördes inköps- och anställningsstopp med omedelbar verkan för samtliga förvaltningar och verksamheter. Samtidigt förstärktes också kommunstyrelsen i sin roll med en analys- och omställningsgrupp som leds av kommundirektören.

Handlingsplaner för ekonomi i balans

Efter ett beslut i kommunfullmäktige under år 2017 upprättade Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) samt Barn-, kultur- och utbildningsnämnden (BKU) handlingsplaner för att få sin ekonomi i balans. I delårsrapporten per den 31 augusti 2018 visar prognosen för nämnderna visar på ett underskott på drygt 41 miljoner kronor för BAS och 17,5 miljoner kronor för BKU.

– Det är av största vikt att vi fortsätter att arbeta långsiktigt med effektiva handlingsplaner, samtidigt som vi tar fram åtgärder för att nå möjliga kortsiktiga effekter med ekonomisk återhållsamhet, säger Pelle Nilsson, ekonomichef.

Behovsstyrd verksamhet inom stöd och omsorg

– BAS-nämndens har ett flertal utmaningar att hantera, speciellt den verksamhet som är behovsstyrd, exempelvis placeringar av barn och vuxna, försörjningsstöd och hemtjänst. 

Prognosen har också försämrats med 8 miljoner kronor sedan i april på grund av ökade nivåer av placerade barn och vuxna samt svårigheter att rekrytera bland annat socionomer vilket medför ett ökat konsultberoende.

Anpassning till budget inom barn och utbildning

Förklaringen till BKUs negativa prognos beror på att beslutade åtgärder ännu inte fått full effekt. Handlingsplanens huvudsakliga åtgärd är att anpassa bemanning inom budgetram.

– Bedömningen för BKU är dock att de åtgärder som beslutats kommer att innebära en budget i balans år 2020.

Jämfört med prognosen i april visar BKU en försämring med 2,5 miljoner kronor. Det beror till stor del att det har tillkommit fler barn i förskoleverksamheten och fler avdelningar har öppnats. Räddningsgymnasiets minskade elevantal påverkar också och medför lägre intäkter.  

Positivt resultat för miljö- och bygg- samt för överförförmyndarnämnden

Miljö- och byggnämnden visar en positiv budgetavvikelse på 200 000 kronor som förklaras av vakanser i bemanningen och ekonomisk återhållsamhet.

Överförmyndarnämnden beräknas under året uppvisa ett överskott på 500 000 kronor, vilket beror huvudsakligen på lägre verksamhetsvolymer och ekonomisk återhållsamhet.

Högre pensionskostnader

Finansförvaltningen som innehåller bland annat pensionskostnader, kostnader för arbetsgivaravgifter och intäkter för skatter och bidrag, beräknas visa en negativ avvikelse från budget på omkring 5 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras av högre pensionskostnader med omkring 1 miljon kronor utifrån senaste pensionsprognosen.

Finansiella intäkter och kostnader beräknas ge ett överskott på 4 miljoner kronor. Avskrivningarna bedöms överskrida budget med drygt 3 miljoner kronor. Den senaste skatteprognosen (augusti 2018), beräknas däremot ge ett underskott på skatter och generella statsbidrag på omkring 5 miljoner kronor jämfört med budget. Det är en försämring med nästan 1 miljon kronor jämfört med skatteprognosen i april.

– Vi kommer att nå ett flertal av våra verksamhetsmål men vi kommer inte att uppnå vårt mål för god ekonomisk hushållning detta år, avslutar Pelle Nilsson.

Ekonomi i balans inom tre år

Balanskravsresultatet för året beräknas bli 44 miljoner kronor minus. En kommun har tre år på sig att återställa resultatet. Syftet är att nuvarande generationer inte ska kunna låta kommande generationer ta det ekonomiska ansvaret för ett negativt balanskravsresultat.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten samt att uppdra till BAS- och BKU-nämnderna att snarast redovisa åtgärdsplaner för att klara budget år 2019. I samband med årsredovisningen för år 2018 ska nämndernas åtgärdsplaner, samt effekterna av dessa, redovisas till kommunfullmäktige.

Förslaget innehåller även ett uppdrag till kommunstyrelsen att pröva om de åtgärdsförslag som beslutats av nämnderna är tillräckliga, och om så inte är fallet, begära ytterligare åtgärder. I samband med årsredovisningen för år 2018 ska kommunstyrelsen redovisa sin bedömning av nämndernas åtgärdsplaner till kommunfullmäktige.

Läs mer
Ekonomi i obalans kräver åtgärder, 8 maj 2018

Årsredovisning 2017, 17 april 2018

Uppdaterad: 2018-10-16 Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande 0612-801 04
jan.sahlen@kramfors.se

Pelle Nilsson, ekonomichef
0612-801 37
pelle.nilsson@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.