02 maj 2019
Kommun & demokrati

Skolfrågan går in i politiken

Frågan om framtidens skolor i Kramfors kommun går nu in i nästa skede. Utredningen är klar och har idag skickats till bildningsnämnden. En utredning som föreslår att Ytterlännässkolan läggs ned. Grämestaskolan kan bli en kombinerad F-3-skola/förskola.

I och med utskicket är skolfrågan uppe på den politiska agendan. Bildningsnämndens arbetsutskott träffas den 8 maj, vilket får anses vara startskottet på diskussionerna. Bildningsnämnden har ärendet på agendan den 22 maj.

– Det är vi politiker som har gett förvaltningen uppdraget att se över skolorganisationen. Detta på grund av det minskade elevantalet och det ekonomiska läget. Även svårigheten att rekrytera utbildad personal spelar in, säger bildningsnämndens ordförande Thomas Näsholm (S) och fortsätter:

– Det vi nu har i vår hand är ett förslag till beslut. När bildningsnämnden sagt sitt ska frågan fortsätta vidare till kommunstyrelsen och till sist landa hos kommunfullmäktige. Om allt går som det ska är det slutliga beslutet taget i juni.

Utredningen, som är på över 100 A4-sidor, lyfter fram fakta, levererar statistik, belyser och analyserar alla aspekter på dagens situation. Förvaltningens förslag innebär detta:

Ytterlännässkolan

Utredningen föreslår att Ytterlännässkolan läggs ner från hösten 2020. Eleverna från Bollstaskolan åker till Gudmundråskolan under högstadiet, elever från Nyland gör sin högstadietid vid Högakustenskolan.

Detta säkrar upp möjligheten att ha två fungerande högstadieskolor i kommunen. Antalet elever i högstadieålder minskar med cirka 100 elever de närmaste åren. Totalt har kommunen cirka 160-180 elever per årskull och det antalet räcker till cirka sju klasser.

Antalet elever vid Högakustenskolan kommer att öka och skolan får tre paralleller. Elevantalet vid Gudmundråskolan kommer att vara stabilt och fylla fyra paralleller, vissa år fem. Elevantalet vid Gudmundråskolan överstiger inte dagens antal under överskådlig tid.

Grämestaskolan

Utredningen föreslår vidare att Grämestaskolan blir en F-3-skola (förskoleklass samt årskurs 1-3) samt att ett antal förskoleavdelningar flyttar in i skolan.

Skarpåkersskolan och Grämestaskolan blir systerskolor, som skickar sina elever vidare till Kramforsskolan. Elevantalet i Grämestaskolans upptagningsområde sviktar, men tillsammans i området Kramfors-Lunde behövs skolorna.

Personalen

Då elevantalet minskar kommer också personalstyrkan att minska i samma omfattning. Det råder dock brist på utbildade pedagoger, vilket möjliggör för dem som finns i verksamheten idag att vara kvar.

Även andelen personal inom administration och ledning minskas proportionellt. Summan pengar kommunen avsätter till varje elev kommer inte att minska.

Bakgrundsfakta

År 2017 fick bildningsförvaltningen, som då hette barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen, uppdraget att se hur kommunen på bästa sätt kan möta framtidens behov i skola och förskola både vad gäller pedagogik och ekonomi.

2018 gav politikerna förvaltningen i uppgift att fördjupa utredningen ytterligare. Under denna utredningstid har förvaltningen på olika sätt redovisat processläget till nämnden. Även allmänheten och personalen har haft många chanser att ta del av fakta och statisk samt komma med förslag och berätta åsikter.

– Att göra förändringar i skolorganisationen är alltid känsligt. Jag tycker dock att förvaltningen gjort ett bra utredningsarbete, som kommunicerats på ett transparent sätt, säger Thomas Näsholm.

– Nu är det upp till oss politiker att väga för och emot för att till sist fatta ett långsiktigt hållbart beslut. 

Läs mer:

Kramfors förskolor och skolor i framtiden

Uppdaterad: 2019-05-23 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Thomas Näsholm (S)
Ordförande bildningsnämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@kramfors.se

Ulrika Hurdén
Chef bildningsförvaltningen
0612-804 00
ulrika.hurden@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.