Skuleberget i vintertid. Foto: Kjell Ljungström

Skuleberget i vintertid. Foto: Kjell Ljungström

12 november 2019
Kommun & demokrati

Vårt mål – ett hållbart Kramfors

Att bygga ett hållbart samhälle är den största utmaningen världen ställts inför i modern tid. Vårt program för ekologisk hållbarhet 2020–2031, sätter en gemensam målbild för alla som arbetar med framtidens Kramfors.

Programmet är ett politiskt dokument och en vägledning i vår utmaning att skapa ett hållbart samhälle som begränsar vår klimatpåverkan. Innehållet i programmet sätter den gemensamma målbilden både inom vår organisation och i samhället som helhet.

– Vårt samhälle ska präglas av höga ambitioner och kvalitetskrav när det gäller energi, miljö och hushållning, säger Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande.

Landsbygden – den självklara platsen

Dokumentet framhåller att landsbygden är den självklara platsen för omställningen till ett hållbart och resilient* samhälle. I Kramfors har vi goda förutsättningar i form av värden och resurser. Vi har en storslagen och unik livsmiljö som ska värnas och bevaras i samklang med samhällets utveckling.

– Vi har mycket goda förutsättningar inför framtiden, bördig odlings- och betesmark, rent sötvatten och levande samhällen och byar. Det är en trygg grund och vi kan bli det bästa av föredömen, säger Jon Björkman (V), kommunstyrelsens vice ordförande.

Klimatsmart och giftfritt

Kommunen som organisation inklusive de kommunala bolagen ska kontinuerligt sträva mot ett klimatsmart samhälle och organisation. Utsläpp av växthusgaser och ekologiska fotavtryck ska reduceras. En giftfri vardag och miljö ska prägla vår livsmiljö. Barns miljöer ska prioriteras. Samtidigt ska ett hållbart beteende främjas bland Kramforsbor, näringsliv, vår organisation och de kommunala bolagen. Programmet tar också upp vikten av bildning och ledarskap för hållbarhet.

– Kunskap är nyckeln till förändring. Därför ska vi redan från förskolan utveckla kunskaperna om hållbarhet och idag lägga grunden för kommande generationer, fortsätter Jon Björkman.

Alla kommunens verksamheter och bolag ska utgå från programmet vid verksamhetsplanering och budgetarbete. Besluten ska baseras på senaste tillgängliga forskning och teknik samt ta höjd för framtida lösningar och behov.

I förskolan. Barn och vuxen i läshörnan.

I förskolan. Barn och vuxen i läshörnan.

De lokala hållbarhetsmålen

Den politiska viljeinriktningen i Kramfors för åren 2016-2019 definierar hållbarhet som ett av tre prioriterade områden. Kramfors kommun är också med i utmaningen ett Fossilfritt Sverige och är medlem i nätverket Sveriges ekokommuner.

Därtill finns flertalet styrande dokument som berör hållbarhetsarbetet, exempelvis översiktsplan, avfallsplan, GC-plan och riktlinje för upphandling och inköp. I Vision 2031, som antogs av kommunfullmäktige år 2016 finns den övergripande målsättningen.

Internationella, nationella och regionala mål

Programmet bidrar även till att införliva de internationella, nationella och regionala målsättningarna för att begränsa vår klimatpåverkan och ställa om till ett hållbart samhälle. Det vill säga, Förenta nationernas Agenda 2030 med de 17 globala målen och klimatkonventionen med Parisavtalet.

Sverige har också förbundit sig till FNs klimatkonvention och antagit ett klimatpolitiskt ramverk där det övergripande målet är att Sveriges klimatpåverkande utsläpp ska vara netto-noll år 2045. På nationell nivå finns även de 16 miljömålen.

Styrande och vägledande för hållbarhetsarbetet är också den regionala utvecklingsstrategin, RUS, som antagits av Länsstyrelsen i Västernorrland samt de regionala miljömålen. De miljömål som programmet bidrar till att införliva är begränsad klimatpåverkan, frisk luft, endast naturlig försurning, giftfri miljö, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, levande skogar, ett rikt odlingslandskap, god bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv.

Samverkan på bred front

Samverkan mellan mångfalden av aktörer i samhället är en förutsättning där modiga beslut och djärvt agerande i bred samverkan ska lägga grunden för ett hållbart, attraktivt och livskraftigt framtida Kramfors.

– Det är ett arbete vi ska göra tillsammans på bred front. Hela Kramfors ska med, avslutar Jan Sahlén.

* Ett resilient samhälle...

...betyder att samhället är motståndskraftigt och har kapacitet att hantera och absorbera stress från oförutsedda händelser, exempelvis klimatförändringar, naturkatastrofer och folkvandringar.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog den 5 november 2019 kommunfullmäktige att anta programmet för hållbarhet samt att uppdra till nämnder, förvaltningar och bolag att årligen planera och genomföra åtgärder i enlighet med programmet. Programmet fastställs även som ett ägardirektiv för bolagen som ingår i kommunhuskoncern

Läs mer

Hållbarhet

Vision 2031

Uppdaterad: 2020-05-12 Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlen (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
jan.sahlen@kramfors.se

Jon Björkman (V)
Kommunstyrelsens vice ordförande
0612-801 21
jon.bjorkman@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.