13 december 2019
Kommun & demokrati

Tomgångskörning max 1 minut -
i hela kommunen

När temperaturen ute sjunker kan du frestas att låta bilen gå på tomgång när du gör ett snabbt ärende eller lämnar barn på förskola eller skola. Men det har konsekvenser för hälsa och miljö.

Föroreningar från avgaser är exempelvis kolmonoxid, kväveoxider, kolväten, koldioxid, marknära ozon och partiklar. De orsakar allvarliga hälsoproblem och har klimat- och miljöpåverkan.

Barn är särskilt känsliga

Det är extra viktigt att stänga av bilen i barns miljöer. Barn är särskilt utsatta för luftföroreningar. Barn rör sig mera och har en snabbare andning samtidigt som lungorna är mindre. Det gör att relativt mer luftföroreningar tas upp i ett barns luftvägar och lungor jämfört med vuxna. Barns lungor, hjärnor och inre organ växer snabbt under de första levnadsåren, vilket gör dem extra känsliga för hälsoeffekter. Exponering kan ge livslånga men och sjukdomar.

Barn exponeras även mer för avgaser än vuxna till följd av sin fysiologi och sitt rörelsemönster. I och med att de har en kortare kroppslängd och när de går och exempelvis åker vagn befinner barn sig på samma nivå som fordons avgasrör. De utsätts därför för högre exponering av avgaser än vuxna. Ingen nedre gräns för påverkan har observerats och därför är det fördelaktigt med så lite föroreningar som möjligt.

Stäng av bilen!

Enligt en lokal föreskrift får tomgångskörning ske max 1 minut i hela Kramfors kommun. Det bästa är såklart alltid att stänga av bilen helt. Låt inte din bekvämlighet orsaka sjukdomar och skador hos barn, vuxna eller miljön!

Föroreningar i avgaser

Trafikavgaser leder till allvarliga hälsoproblem, orsakar cancer och förtida död. Nedan listas några av de föroreningar som avgaser innehåller och vilka skadliga effekter de har:

  • Koldioxid (CO2): Växthusgas som är största källan till den globala uppvärmningen
  • Kolmonoxid (CO): Försämrar blodets syreupptagningsförmåga och kan vara livshotande i stora mängder. Höga halter av kolmonoxid kan leda till kärlkrampssymtom hos personer med hjärtbesvär.
  • Kolväten: Flera kolväten är direkt hälsoskadliga hos människor och orsakar bland annat cancer. Bland annat bensen och polycykliska aromatiska kolväten (PAH) finns i avgaser. Kolväten bidrar till att bilda marknära ozon.
  • Kväveoxider (NOX): Är giftiga och irriterar luftvägar och slemhinnor. Bidrar även till försurning och övergödning. Kväveoxider kan även reagera och bilda marknära ozon.
  • Marknära ozon (O3): Skadligt för växter, djur och människor. Kan orsaka irritation och har negativa effekter på lungfunktionen.
  • Partiklar (PM 2,5, PM5 och PM10): orsakar skador och sjukdomar i lungorna och lungcancer och ökar risken att drabbas av hjärt- och kärl- samt njursjukdomar.

Källor

Naturvårdsverket (2019) Ren luft

Naturvårdsverket, Luftföroreningar och dess effekter, https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Luftfororeningar/länk till annan webbplats (2019-12-06)

Nerhagen, L., Bellander, T., Forsberg, B. (2013) Air pollution and children’s health in Sweden. Naturvårdsverket Report 6585.

Uppdaterad: 2020-06-15 Sidansvarig: Sofia Larsson

Frågor kring nyheten?

Sofia Larsson
Hållbarhetsutvecklare
0612 - 800 86
sofia.larsson@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.