Placeholder
16 november 2022

Mål- och resursplan 2023, med planåren 2024-2025

Kramfors Kommunfullmäktige ska besluta om kommunens budget (mål- och resursplan) den 28 november. Majoriteten föreslår flera ändringar på grund av ökade kostnader och andra stora förändringar men förslaget innehåller även några nya prioriteringar.

Kommunfullmäktige beslutade så sent som i juni om mål- och resursplan för 2023 men vid valår gäller särskilda regler som påverkar budgetprocessen. Kommunallagen anger att budgeten ska fastställas av nyvalda fullmäktige och att detta ske före november månads utgång.

Mål- och resursplanen grundar sig på bedömningar om löneökningar, pensionskostnader, politiska prioriteringar, investeringsbehov och de ekonomiska prognoser som SKR, Sveriges kommuner och regioner, presenterar.

Kriget i Ukraina påverkar hela världsekonomin och har bland annat orsakat hög inflation som på många sätt påverkar samhället och så även kommunens förutsättningar. Även om prognosen för skatter och statsbidrag ligger kvar på i princip samma nivå som inför beslutet i juni och att den politiska majoriteten är oförändrad så föreslås relativt sett stora förändringar.

Förslaget att planen justeras enligt:

  • Det budgeterade resultatet på 20 miljoner kronor i juni minskas till 1,6 miljoner kronor.
  • Kammarkollegiets bidrag på 63 miljoner kronor ställer krav på ökade egna investeringar. Nettoinvesteringen ökar med 19,4 miljoner kronor för kommunen och 10,0 miljoner kronor för de kommunala bolagen åren 2023-2024.
  • Politiska prioriterade åtgärder för 2023
    - Nattis (barnomsorg på obekväm arbetstid), 1,7 mnkr
    - Fritidsgård, 1 mnkr
    - Förstärkt lokalsamordning, 0,5 mnkr

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa mål- och resursplan (MRP) 2023 med planåren för 2024-2025.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Annica Kjellin

Frågor kring nyheten?

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Malin Svanholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0612-801 04
malin.svanholm@kramfors.se

Malin Rydmark
Ekonomichef
Tel: 0612-801 37
malin.rydmark@kramfors.se