Flyktingmottagande - Ukraina

Regeringen har gett Migrationsverket uppdraget att skapa boendeplatser för människor på flykt från kriget i Ukraina. Migrationsverket har det övergripande ansvaret för att flyktingarna får det tidsbegränsade uppehållstillståndet och de rättigheter som följer på det.

Kommunen ansvarar för att hjälpa Migrationsverket med boende och mottagande av flyktingar när de så efterfrågar. Kommunen ansvarar också för skola för barn under 18 år samt utredning och stöd när det kommer ensamkommande barn.

Den 1 juli trädde den nya lagstiftningen om en jämnare fördelning av skyddsbehövande som lyder under massflyktsdirektivet ikraft.
Migrationsverket började då anvisa kommuner som ska ordna boende för personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektiv.
Efter anvisning har kommunen 30 dagar på sig att ordna boende.

Migrationsverket kommer fortsatt att ha huvudansvaret för mottagandet av de skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet och kommunen har ansvar för anskaffning och drift av boendet för dessa personer.

Denna sida är till för dig som kommuninvånare och vill hjälpa till att vägleda de ukrainska flyktingarna.

Vi uppdaterar sidan löpande med information.

På den här sidan finns delar av informationen på det ukrainska språket.

На цій сторінці ви знайдете частини інформації українською мовою.


Så här fungerar flyktingmottagande

Här kan du som flyr till EU från kriget i Ukraina läsa om dina rättigheter när det gäller att passera gränsen till ett EU-land, få tillfälligt skydd, ansöka om internationellt skydd och resa vidare inom EU.

Information på ukrainska Länk till annan webbplats.

Information på ryska Länk till annan webbplats.

Du som har flytt från kriget i Ukraina - informationsverige.se, guiden till svenska samhället Länk till annan webbplats.

Personer som kommer till Sverige från Ukraina med ukrainskt pass kan vistas i landet som turister upp till 90 dagar och sedan ytterligare 90 dagar.
EUs medlemsstater har beslutat om att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att den som är ukrainsk medborgare eller har skyddsstatus i Ukraina och har lämnat landet efter den ryska invasionen kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Det gäller till mars 2023. Därefter kan personen ansöka om förlängning med sex månader i taget upp till tre år. Personerna kan inte folkbokföras.

För att bli registrerad som flykting enligt massflyktsdirektivet behöver personen registrera sig vid något av Migrationsverkets kontor. Därefter tar det en viss tid att få ett beslut. Migrationsverket ansvarar under denna period för akut hjälp med husrum i ett evakueringsboende och mat. Efter beslut anvisas personen till ett ankomstboende.

Efter beslut har personen har rätt till boende i ankomstboendet och dagersättning enligt lagen om mottagande av asylflyktingar (LMA), vård samt skola för barn och ungdomar upp till 18 år. Personerna har rätt att arbeta.

Från den 21 mars kan man ansöka om uppehållstillstånd utifrån massflyktsdirektiv via Migrationsverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Migrationsverket har det övergripande ansvaret för att flyktingarna får det tidsbegränsade uppehållstillståndet och de rättigheter som följer på det.

Kommunen ansvarar för att hjälpa Migrationsverket med boende och mottagande av flyktingar när de så efterfrågar. Kommunen ansvarar också för skola för barn under 18 år samt utredning och stöd när det kommer ensamkommande barn.

Boendefrågan är Migrationsverkets ansvar.
Migrationsverket har löpande kontakt med det kommunala bostadsbolaget Krambo.

Från den 1 juli har kommunen ansvar för att ordna boende för de med massflyktsdirektiv och som blivit anvisade till kommunen av Mirgationsverket.

Ensamkommande barn är barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare. Det innebär att även ett barn som kommer med till exempel sin moster räknas som ensamkommande. Därmed behöver barnet ha kontakt med socialtjänsten i kommunen så att socialtjänsten kan säkerställa att barnets bästa tillgodoses. Det är Migrationsverket som anvisar ett ensamkommande barn till en kommun. Det sker när barnet är registrerat hos Migrationsverket.

Ja. Enligt massflyktsdirektivet kan de söka jobb så snart de är registrerade hos Migrationsverket och har samordningsnummer från Skatteverket.

Nya regler för arbets­till­stånd från den 1 juni

att det införs krav på anställningsavtal och att arbetsgivare blir skyldiga att rapportera om anställningsvillkoren försämras. Syftet med förändringarna som införs nu är bland annat att motverka utnyttjande av arbetstagare samt att attrahera och behålla internationell kompetens.

Läs mer på Migrationsverkets sida Länk till annan webbplats.

För att få dagersättning måste man ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet hos Migrationsverket. Fram till att den beviljats får man ingen ersättning. Viktigt att söka för alla familjemedlemmar så att alla får ersättning, även barnen.

När flyktingarna från Ukraina enligt massflyktdirektivet har fått beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd får de en dagersättning från Migrationsverket enligt lagen om mottagande av asylsökande, LMA. Det utgår då inget ekonomiskt bistånd från kommunen.

All sjukvård inklusive mödravård, barnavård och tandvård sköts av Region Västernorrland. Om du är akut sjuk eller skadad ska du ringa 112. Du hittar information om sjukvård på 1177.se och ska ringa sjukvårdsupplysningen på telefon: 1177.

Här kan du läsa mer om vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige.

1177 Vårdguiden Västernorrland Länk till annan webbplats.

Var ska jag söka vård? Länk till annan webbplats.

Du som kommer från Ukraina

Du som kommer till Sverige på flykt från Ukraina erbjuds samma sjukvård och tandvård som asylsökande. För att få tillgång till den vården behöver du först registrera dig hos Migrationsverket. Det gäller både barn och vuxna. Då får du också erbjudande om en hälsoundersökning.

Du som inte är registrerad hos Migrationsverket Länk till annan webbplats. får viss vård ändå. Det är sådan vård som du behöver omedelbart.

Förskola, skola, SFI och vuxenutbildning

Den som omfattas av massflyktsdirektivet har rätt till avgiftsfri allmän förskola 15 timmar i veckan från och med hösten det år barnet fyller tre år.
Har vårdnadshavare behov av förskola utifrån arbete eller studier erbjuds förskola för barn från ett år och fritidshem för skolbarn. Detta är avgiftsbelagt.
Den som önskar förskole- eller fritidshemsplats ansöker via www.kramfors.se och ska erbjudas placering inom fyra månader. Man kan ställa sig i kö hos en fristående förskola men då är det deras kösystem som gäller.

Nyanlända barns rätt till utbildning, Skolverket Länk till annan webbplats.

Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd (massflyktsdirektivet) har samma rätt till utbildning i Sverige som asylsökande barn och ungdomar. Det innebär att man har rätt till utbildning i:
• Förskola
• Förskoleklass
• Grundskola
• Grundsärskola
• Specialskola
• Sameskola
• Fritidshem
• Gymnasieskola och gymnasiesärskola om utbildningen påbörjas innan de har fyllt 18 år.
I grundskolan har man rätt att bli erbjuden en skolplacering av kommunen inom en månad.

Nyanlända barns rätt till utbildning, Skolverket Länk till annan webbplats.

Personer över 18 år som kommer enligt massflyktsdirektivet har inte rätt till SFI eller komvux. Mer information finns på Skolverkets webbplats:

Om rätt till SFI Länk till annan webbplats.

Om rätt till komvux på gymnasial nivå Länk till annan webbplats.

Om rätt till komvux som särskild utbildning Länk till annan webbplats.

Personer under 18 år har rätt till skola enligt massflyktsdirektivet.

Övrig information

Buss

För att se busstider inom länet, se DinTurs webbsida. Länk till annan webbplats.

Tåg

SJ gör ett undantag från ordinarie rutiner och erbjuder flyktingar från Ukraina att resa kostnadsfritt med dem. Finns det plats på tåget erbjuder SJ ett kostnadsfritt resemedgivande till människor på flykt. De som vill ha ett sådant resemedgivande ska ta kontakt med undvärd/ombordpersonal på plattformen, de stöttar och hjälper till i den mån de kan. (Denna information är hämtad från SJ:s kundforum och kan komma att ändras eller justeras).

Läs mer på sj.se Länk till annan webbplats.

Här finns länkar till information för att ge stöd till flyktingar från Ukraina inom området psykisk hälsa.

Stöd i arbetet för psykisk hälsa i kristid (Sveriges Kommuner och Regioner) Länk till annan webbplats.

Forex i Birsta City
Gesällvägen 1
863 41 Sundsvall
Telefon: 0771-22 22 21

Om ett sällskapsdjur från Ukraina befinner sig i Sverige utan att ha kontrollerats av tullpersonal vid gränsen, ska djuret så fort som möjligt tas till en veterinär. Det är viktigt att kontakta veterinären i förväg, eftersom djuret inte får komma i kontakt med andra djur eller besökare på kliniken.

Jordbruksverkets information om djur från Ukraina Länk till annan webbplats.

Uppdaterad: Sidansvarig: Lena Björn

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Lena Björn

Tel: 0612-808 03
lena.bjorn@kramfors.se