Perspektiv Kramforsbon

Mål: en god verksamhet med effektiva processer

Perspektivet Kramforsbon omfattar alla som bor och verkar i Kramfors kommun. Perspektivet har en tydlig utvecklingsinriktning för kommunens verksamheter liksom för kommunen som plats att bo, leva och arbeta på.

Kommunens verksamheter har hög kvalitet. De arbetssätt, metoder och processer som utgör grunden för verksamheten förbättras och effektiviseras. Kommunen strävar att möta de behov och förväntningar som finns hos de som berörs av kommunens många verksamheter. Det handlar i grunden om organisationens förmåga att skapa värde och leverera rätt kvalitet.

Dialog och samverkan mellan kommun och invånare är viktiga delar i samhällsbygget och bidrar till ökat engagemang och delaktighet. Invånarnas intressen tas tillvara så att de upplever fördelar med att bo, växa upp, utbilda sig, arbeta och åldras i Kramfors kommun.

I Kramfors kommun ska det finnas förutsättningar för olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar att ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Kommunen ska vara en pådrivande aktör i jämställdhetsarbetet och har ett grundläggande och lagstadgat uppdrag att främja jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, och motverka diskriminering inom organisationen såväl som i samhället i stort. Jämställdhetsarbetet är även grundläggande i det våldsförebyggande arbetet.

De tjänster, den service, det bemötande och den myndighetsutövning som kommunen handhar och som kommunens invånare har rätt till ska vara likvärdig oavsett kön.

God verksamhet handlar också om att skapa ett hållbart samhälle. Med hållbart samhälle menas hållbarhet i den bredaste bemärkelsen - ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erika Sjögren

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Tel: 0612-80116
erika.sjogren@kramfors.se