27 oktober 2017

Så skapar vi fler förskoleplatser

Behovet av fler platser förskolan har varit överhängande ett tag. Nu presenterar Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen sina idéer för hur kön till barnomsorgen ska tas om hand.

- Vi har tittat på både kortsiktiga och långsiktiga lösningar. Det är inte någon enkel nöt att knäcka, men det är inspirerande att ta sig an utmaningarna, säger Anki Johnson, biträdande förvaltningschef.

Uppdrag av nämnden
Den 27 september gav BKU-nämnden sin förvaltning i uppdrag att utreda vilka förutsättningar som finns för mer hållbara lösningar för förskoleverksamhet.

Uppdraget innebär även att hitta samordningslösningar mellan öppna asylförskolan och ordinarie förskoleverksamhet samt se över möjligheten att organisera femårsverksamhet i hela kommunen. I de förslag som nu bearbetas ingår också nattis, det vill säga barnomsorg på obekväm arbetstid.

- Behoven av platser finns redan nu, därför måste något göras inom kort, säger Anki Johnson.

I takt med att förändringarna närmar sig och beslut tas, kommer vi att bjuda in till informationsmöten för aktuella familjer.
- De större åtgärder som kommer att föreslås, ska noga analyseras och finansieras innan de blir verkliga.

Förändringar inom kort

  • Nordingrå – förskoleverksamhet bedrivs på ”Kullen” och i Nordingråskolan. Det finns plats att ta emot fler barn på Kullen.
  • Ullånger – lokalerna i Ullångerskolan omdisponeras och femåringarna flyttas till nuvarande förkoleklassens utrymmen.
  • De öppna asylförskolorna utom centrala Kramfors avvecklas i den takt som är möjlig och aktuella barn erbjuds ordinarie förskola. Det innebär att både lokaler och personal frigörs.
  • Centrala Kramfors – öppna asylförskolan blir kvar i Familjecentralens verksamhet.
  • Nattis – ett nytt sätt att arbeta med denna verksamhet i särskild lokal startar upp från höstterminen 2018.

Förslag på lösningar på lång sikt

  • Ullånger – en utbyggnad av förskolan. Här skulle även nattisverksamhet kunna anordnas.
  • Torrom – Torromsskolan tas i bruk och all förskoleverksamhet flyttas dit.
  • Centrala Kramfors – ett nybygge av en förskola som inrymmer flera avdelningar samt nattis.
  • Femårsverksamhet – utreds under 2018. I samband med detta kommer också konsekvenserna för verksamheten för barn i åldern ett till fyra år att genomlysas.

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Anki Johnson
Bitr. förvaltningschef BKU
0612-804 40
anki.johnson@kramfors.se