Placeholder
14 juni 2024

Så ska vi sköta skogarna i Kramfors tätorter

Många av de skogar som invånarna i Kramfors tätorter möter dagligen ägs av kommunen. Dessa skogar spelar en viktig roll för både rekreation och hälsa. Produktionsnämnden har beslutat att anta ny riktlinje för skötsel av kommunens tätortsskogar.

Barns första möten med naturen, som att klättra på stenar, plocka blåbär och leka fritt, sker ofta i dessa skogar. Forskning visar att närhet till naturen minskar stress, främjar fysisk aktivitet och ökar välbefinnandet.

– Det är viktigt att våra tätortsskogar är trygga och tillgängliga så att alla kan njuta av naturen nära hemmet, säger Rainor Melander (S), ordförande Produktionsnämnden.

För att säkerställa att våra tätortsskogar fortsätter vara trygga och tillgängliga platser, kommer kommunen att:

  • Avverka träd som utgör en risk nära bebyggelse och promenadstråk.
  • Skapa ljusare och tryggare skogsområden genom att gallra mörka partier.
  • Göra skogarna mer tillgängliga för alla genom att anlägga nya stigar och rastplatser.
  • Bevara och öka den biologiska mångfalden genom att skapa boplatser och livsutrymme för olika arter, till exempel i död ved och rishögar.

Detta är ett omfattande arbete, och allt kan inte göras på en gång. Alla områden kommer dock att gås igenom, planeras, sättas in i arbetsordning med återkommande åtgärder.

Öka den biologiska mångfalden

– Genom att bevara och öka den biologiska mångfalden i våra tätortsskogar skapar vi en rikare och mer motståndskraftig miljö för framtiden, säger Elin Östlund, kommunens Trädgårdsmästare.

Enheten Gata/Park ansvarar redan idag för parkmiljöerna i tätorten och kommer nu även att inkludera skogsmark nära bebyggelse i sitt uppdrag. Det krävs samarbete med skogsförvaltningen och andra aktörer, som exempelvis AME och entreprenörer, för att utföra skötselåtgärderna. Kostnaderna för dessa åtgärder ryms inom den vanliga driftbudgeten, och eventuella intäkter från avverkning kommer att återinvesteras i tätortsskogarna.

– Med det här beslutet kan vi både göra klimatnytta och bidra till Kramforsbornas välbefinnande. Det är bra att skogen kommer i fokus och att fler får upp ögonen för artrikedomen! Att exempelvis döda träd sparas är livsviktigt för många insekter, fåglar, svampar, mossor och lavar, säger Karin Högström (V) vice ordförande Produktionsnämnden.

Bygga, bo & miljö

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Frågor kring nyheten?

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Rainor Melander (S), ordförande Produktionsnämnden

rainor.melander@kramfors.se