En hand håller i en tuschpenna och ska skriva budget i ett anteckningsblock. Bredvid ligger en miniräknare.
26 februari 2024

Justering av avgifter inom Välfärdsnämnden

Flera av Välfärdsnämndens avgifter på olika samhällstjänster har inte justerats på väldigt lång tid. En del har inte förändrats sedan de fastställdes 2014. I takt med det ekonomiska läget i Sverige med ökad prisbild finns dock ett behov av att se över avgifterna samt samordna deras framtida höjningar.

– Vi har alltid den enskildes bästa i fokus och har av omsorg varit återhållsamma med avgiftshöjningar. Det kommer inte heller nu ske väldigt stora förändringar, utan det vi försöker jobba fram är mer en struktur så att beslut inte ska behöva tas vid olika tidpunkter varje år, säger Carl-Gunnar Krooks (S), Välfärdsnämndens ordförande.

Från Välfärdsnämnden till beslut i Kommunfullmäktige
Ärendet om avgiftsjusteringar fanns med som en punkt på agendan vid Välfärdsnämndens sammanträde i torsdags. Nämnden godkände upplägget, som nu går vidare till Kommunfullmäktige för slutligt beslut.

– Framöver kommer många av uppgifterna att indexuppräknas, vilket innebär att de höjs per automatik, säger Carl-Gunnar Krooks.

 

Välfärdsnämnden föreslår Kramfors kommunfullmäktige att vid ett kommande möte besluta följande:

Omsorgsavgifter

En avgift för utförd tid som sedan många år ligger på 350 kronor per timme. Förslag är att justera avgiften utifrån oktober månads Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Höjningen gäller från 1 juni 2024. Därefter sker en årlig justering i januari.

Servicetjänster

En avgift som sedan länge ligger på 345 kronor per timme. Förslag är att justera avgiften utifrån oktober månads Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Höjningen gäller från 1 juni 2024. Därefter sker en årlig justering i januari.

Sänkning av minimibeloppet

Minimibelopp är den summa pengar en person har rätt att behålla till sina personliga behov. Ett förslag läggs nu om att beräkningen av sänkning av minimibeloppet är rörlig och ska baseras på Konsumentverkets beräkningar på hushållsel och förbrukningsmaterial. För 2024 hamnar summan på 720 kronor. Årlig justering 1 januari.

Avgift för hälso- och sjukvård

Avgiften för Enstaka planerade/oplanerade hembesök föreslås bli 330 kronor. Årlig justering 1 januari.
Hemsjukvård, insatser över tid i hemmet föreslås blir 522 kronor per månad. Årlig justering 1 januari.

Förra gången dessa avgifter fastställdes var 2018 och då omfattades inte boenden för LSS. Sedan dess har fem av länets sju kommuner inför avgift för hälso- och sjukvård även inom boenden för LSS. Förslaget är att låta hemsjukvårdsavgiften omfatta även dessa.

Avgift för boenden

Boendeavgiften för särskilt boende har inte förändrats sedan 2012. Däremot justeras avgiften för gruppboenden inom funktionsstöd årligen efter en förhandling mellan Krambo och Hyresgästföreningen Region Norrland. Förslaget är att införa en liknande årlig justering på avgiften för särskilt boende. Justeringen görs två månader efter fastställd förhandling.

Avgift för måltider för 2024

I april 2024 beslutade Kommunfullmäktige att höja avgifterna för måltider. Justeringen gjordes för att täcka den höjning på 8 procent som Kostavdelningen gjort gentemot Välfärdsförvaltningen. Höjningen blir 4,57 kronor per portion och gäller från 1 juni 2024.

Fram till dess att en ny avgiftsmodell finns på plats (tidigast 2025) föreslås att måltidsavgifterna följer de beslut som årligen fastställs i Kommunstyrelsens rapport Planeringsförutsättningar inför mål- och resursplan. Justering sker 1 januari.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Carl-Gunnar Krooks (S)
Ordförande Välfärdsnämnden
0612-802 10
carl-gunnar.krooks@
pol.kramfors.se