Placeholder
12 juni 2024

Kramfors kommuns prognos visar på underskott i flera nämnder

Kramfors kommuns ekonomiska resultat för 2024 ser ut att bli sämre än budgeterat eftersom flera av nämnderna prognostiserar ett negativt resultat.

Prognosen grundar sig på perioden 1 januari till 30 april och visar för helåret 2024 ett minusresultat på 69,4 miljoner kronor.

– Vi står inför betydande ekonomiska utmaningar som vi inte kan ignorera. Det är avgörande att varje nämnd nu vidtar nödvändiga åtgärder för att få ekonomin på rätt köl och säkerställa att vi använder våra resurser på bästa möjliga sätt, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

Orsaker till tuff helårsprognos

Pensionskostnaderna är 50 miljoner kronor högre i år jämfört med 2022, vilket beror på ett nytt pensionsavtal för samtliga medarbetare, dessutom påverkar inflationen pensionskostnaden. Inflationen har även inneburit stora kostnadsökningar för t.ex. lokaler, kost och förbrukningsvaror.

Den stora kostnadsökningen har påverkat kommunen negativt vad gäller resultatet men också haft effekt på det budgetutrymme som verksamheten har haft att tillgå.

Välfärdsnämndens prognos för helåret är minus 48,6 miljoner kronor för helåret, vilket främst orsakas av inhyrd personal, placeringskostnader för vuxna och övrig vuxenvård. Ersättningen från Migrationsverket har minskat och beläggningsgraden för kommunens HVB- och stödboendeplatser är lägre än beräknat.

Bildningsnämnden har en prognos på -17,2 mnkr vilket främst beror på underskott vid gymnasiet och vuxenutbildningen.

Produktionsnämndens helårsprognos är - 5,7 miljoner kronor, vilket till stor del beror på att VA-intäkterna minskat.

Kommunstyrelsens helårsprognos ligger dock på plus 3 miljoner kronor för helår 2024.

–Den ekonomiska situationen kräver att nämnderna noggrant måste granska sina kostnader för att minska underskotten. Vi kommer att arbeta tätt med alla nämnder för att hitta hållbara lösningar, säger Malin Rydmark, ekonomichef.

Åtgärder för en ekonomi i balans

Det är viktigt att de åtgärdsplaner som upprättats fullföljs liksom att nämnderna fattar ytterligare beslut om fler åtgärder för att nå en ekonomi i balans.

Nästa prognos görs per den sista augusti.

Den 11 juni tog kommunstyrelsen beslut om att föreslå kommunfullmäktige att godkänna ärendet. Slutgiltigt beslut tas av kommunfullmäktige den 24 juni.

 

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Annica Kjellin Fahlgren

Frågor kring nyheten?

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Malin Svanholm (S)
kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0612-801 04
förnamn.efternamn@kramfors.se

Malin Rydmark
Ekonomichef
Tel: 0612-801 37
malin.rydmark@kramfors.se