Kramfors kommuns logotyp
01 juli 2024

Kramfors kommun gör en
lex Sarah-anmälan

På grund av missförhållanden på ett hvb-hem väljer Kramfors kommun att göra en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vi tar det inträffade på allra största allvar och anmäler oss själva enligt de rutiner som gäller för vårt systematiska kvalitetsarbete.

Ärendet handlar om en pojke, 16 år, och två flickor, båda under 15 år. Vid tiden för händelserna bodde alla på samma hvb-hem. Sexuella kontakter har konstaterats mellan pojken och en av flickorna. Misstanke om sexuella kontakter mellan pojken och den andra flickan finns.

Förbjudet enligt lag

I Sverige är det förbjudet för personer över 15 år att ha sex med någon som är under 15 år. Det är också förbjudet att ha sex med någon som inte gett sitt samtycke. Det som den 16-årige pojken nu misstänks för är därför våldtäkt och misstänkt våldtäkt. Ärendena har polisanmälts.

Inte lyckats förhindra övergrepp trots förebyggande åtgärder

En placering på ett hvb-hem, där hvb står för hem för vård eller boende, innebär att kommunen övertar ansvaret för uppsyn, tillsyn och säkerhet. Utredningen visar att Kramfors kommun för alla inblandade parter har misslyckats med att förhindra övergrepp, trots hög personaltäthet.

Vad har skett med ungdomarna?

Samtal har ett flertal gånger och på olika sätt förts med de två flickorna. Den ena flickan bor inte längre kvar, medan den andra upplever att hon känner sig trygg på hvb-hemmet. Även flickornas vårdnadshavare har erbjudits stödsamtal och familjebehandling.

16-åringen är utskriven från hvb-hemmet.

Hur går Kramfors kommun vidare?

Missförhållandet bottnar i bristande arbetssätt för riskanalyser och rutiner. Åtgärder för detta kommer att vidtas.

Utredningen visar även på brister i informationsöverföringen mellan avgående och tillträdande kontaktperson. En ny rutin för överföring av information har införts.

Under 2024 ska samtliga medarbetare på hvb-hemmet utbildas i hur man skriver fullgoda genomförandeplaner. De ska också få strategier för att bemöta och arbeta med målgruppen som har denna typ av funktionsvariation.

Personalgruppen har även tagit del av Kunskapsguidens material ”Prata med tonåringar och unga vuxna”.

Vad händer nu?

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) går igenom vår anmälan och bedömer om de åtgärder vi gjort eller planerar räcker eller om ytterligare justeringar behöver göras. Vad gäller polisanmälningarna är det Polisen som utreder dessa.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Harry Lönnebacke
Verksamhetschef
Individ- och familjomsorgen
0612-800 67
harry.lonnebacke@kramfors.se