Placeholder
26 januari 2023

Hundratals kontakter inom God och nära vård - vilka behov finns?

Under fjolåret satte omställningen mot God och nära vård rejäl fart. Kramfors kommun och Region Västernorrland har gemensamt arbetat med handfasta utvecklingsarbeten, men jobbar även för att sprida kunskap bland invånarna och lyssna av vilka behov som finns. Allt för att kunna fortsätta utvecklas.

– Man kan konstatera att vi jobbar på bred front. Att vara med och forma morgondagens vård och omsorg är otroligt intressant och inspirerande, säger Anna Böhlenius, samordnare på Kramfors kommun och får medhåll av Malin Pettersson, chef för Hälsocentralen Höga Kusten:

– Att vi dessutom utför arbetet tillsammans är en framgångsfaktor. Den ökande samverkan oss emellan banar väg för en situation där vi kan sätta den enskildes behov i första rummet.

Många är intresserade

Att intresset för God och nära vård är stort har visat sig vid de tillfällen som arbetsgruppen bjudit in till medborgardialoger och workshop i Ullånger, Nordingrå och Docksta. Många har också besvarat den enkät som funnits.

– Vi har mött cirka 100 personer som deltagit i workshopen och besvarat enkäten. Sedan har vi fört samtal med ytterligare 125 personer, berättar Malin Pettersson.


Vad tycker invånarna?

Den viktigaste frågan handlar om valbarhet. Att få frågan ”Vad är viktigt för dig?” och sedan kunna vara delaktig och ha möjlighet att välja. Här är några av de behov som förts fram:

Hälsofrämjande – Ett längre friskare liv

  • Mötesplatser för alla invånare
  • Förebyggande åtgärder för att stärka hälsan hos invånarna
  • Utveckling och samordning av förebyggande åtgärder och föräldrastöd

Kontinuitet och tillgång

  • Information utifrån individuella behov
  • Kommunikation
  • Kontunitet gällande läkare

Delaktiget - primärvården är navet

  • Veta nästa steg
  • Förstå information vid vård- eller omsorgsmöten

Tillgänglighet - helhetssyn och helhetsvård

  • Få kontakt med vården och omsorgen vid behov
  • Få en läkartid vid behov av läkarbedömning

 

Bilder från en workshop med referensgruppen.

Referensgruppen bestående av medborgare är en värdefull kugge i arbetet.


Hur går vi vidare?

Under hösten har en referensgrupp bestående av sex-sju medborgare träffats för att ge fortsatt input. Alla idéer har sedan bearbetats och kanaliserats till en strukturerad åtgärdslista.

Som exempel kan nämnas att en hälsosamordnare ska anställas inom Regionen, hälsofrämjande insatser till invånarna planeras, föräldraskapsstödet har utvecklats och vi informerar på våra webbsidor om de utvecklingsarbeten som är på gång i hela länet.

– Arbetet med God och nära vård är långsiktigt och ska pågå till 2030, så det finns tid att utveckla och förbättra. Vi vill ju dessutom göra det i så nära kontakt med medborgarna som möjligt, säger Anna Böhlenius.


FAKTA/
Exempel på aktiviteter inom God och nära vård Kramfors


 

Hemma hos mig och HLT

Kramfors har tillsammans med Sollefteå kommun och Region Västernorrland ett gemensamt paraplyprojekt som heter ”God och nära vård på landsbygd”.

Underprojektet ”Hemma hos mig” möjliggör medicinska bedömningar på distans genom förändrade arbetssätt och digital teknik. I ”HLT – hälsa, lärande, trygghet” samarbetar skolan, socialtjänsten och hälsocentralen för att på ett tidigt skede fånga upp barn och unga som har behov av stöd.

Hemma hos mig avslutades vid årsskiftet, men vi jobbar för att få till en fortsättning. HLT fortsätter till juni. Tanken är att de nya arbetssätten ska införlivas i verksamheterna.

Barn och unga i Kramfors

Under året har en arbetsgrupp bestående av representanter från välfärd- och bildningsförvaltningen, samhällsavdelningen, Region Västernorrland och Kramfors Alliansen påbörjat ett arbete där ett behov av förebyggande insatser för barn- och unga identifierats.

Arbetet fortsätter under 2023 med att fokusera på skydds- och friskfaktorer för barn och unga i samverkan med elever, vårdnadshavare, kommunen, RVN och civilsamhället.

Kramfors lokala programgrupp har utökats

Under året har den lokala programgruppen (LPG) som representeras av olika tjänstemän från samhällsavdelningen, bildnings- och välfärdsförvaltningen utökats med representanter från de tre hälsocentralerna i kommunen. LPG utgör en gemensam plattform som möjliggör samverkan och samordning inom ramen för God och nära vård.

Samtal om hjälpmedel

På uppdrag av den länsgemensamma hjälpmedelskommittén har en arbetsgrupp som består av representanter från Kramfors kommun, Timrå kommun och Regionen inlett uppdraget att genomföra samtal med invånare i Västernorrlands län kring hjälpmedel, egenvård och God och nära vård.

www.kramfors.se/naravard

Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Anna Böhlenius
Samordnare God och nära vård
0612-803 84

Kontaktbrevlåda:
naravard@kramfors.se