Frågor och svar om ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd

Vem kan få försörjningsstöd?

Den som bor/vistas i kommunen kan ansöka om försörjningsstöd fd socialbidrag. Den som inte själv kan tillgodose sitt och/eller sin familjs behov av försörjning kan beviljas försörjningsstöd. Ansökan om försörjningsstöd bedöms utifrån dina behov, din ekonomiska situation och om du uppfyller de krav som kan ställas på dig.

Får jag försörjningsstöd om jag är arbetslös?

Är du arbetslös ska du vara aktivt arbetssökande och inskriven hos Arbetsförmedlingen. Kan du inte arbeta måste du styrka detta med ett läkarintyg som visar att du har helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga.

Vilka typer av ekonomisk hjälp finns det att få?

Stödet kan beviljas för de godtagbara utgifter du har regelbundet varje månad (försörjningsstöd) men även mer tillfälliga utgifter kan beviljas (bistånd till livsföringen i övrigt).

Hur gör jag för att ansöka om försörjningsstöd?

Du kontaktar oss genom att ringa till våra handläggare på ekonomiskt bistånd, se Kontaktrutan.

Vad är försörjningsstöd?

Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt bidrag, som betalas ut av kommunens socialtjänst. Rätten till ekonomiskt bistånd beslutas enligt Socialtjänstlagen och innebär alltid en individuell bedömning.

Hur går ansökningen om försörjningsstöd till?

En förhandsbedömning görs när du kontaktar handläggaren. Vi ställer frågor om din aktuella situation. Ansöker du om ekonomiskt bistånd får du alltid en ansökningsblankett hemskickad samt ett frågeformulär tillsammans med en förteckning över de handlingar som vi behöver för att kunna handlägga din ansökan. Du ska alltid kunna styrka dina inkomster och utgifter. Ansökan återsänder du ifylld tillsammans med kopior på de handlingar som vi begärt in.

Är mina uppgifter sekretesskyddade?

Ja, alla uppgifter om dig är sekretesskyddade. Det betyder att inga obehöriga får ta del av dem. All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga.

Vad händer när jag lämnat in min ansökan om försörjningsstöd?

När vi tagit emot din ansökan erbjuds du en besökstid inom 14 dagar. Vi gör även hembesök vid behov. Efter att ansökan har lämnats in till handläggaren går denne igenom om den är fullständig eller inte. Om ansökan inte är fullständig skickas en uppmaning hem till dig för komplettering. Handläggaren går även igenom om du har gjort vad du ska för att erhålla försörjningsstöd.

Vad krävs av mig för att fortsätta få försörjningsstöd?

För att erhålla försörjningsstöd måste du ha följt planeringen månaden innan. Planeringen kan bestå av att du varit aktivt arbetssökande, deltagit i anvisade åtgärder, har kontakt med andra aktörer eller varit sjukskriven.

Hur lång tid tar det innan ett beslut om försörjningsstöd har fattats?

Socialtjänsten har tagit fram en kvalitetsgaranti om att handläggarna ska fatta ett beslut angående försörjningsstöd inom 5 arbetsdagar efter att ansökan är fullständig. Detta efter att alla handlingar är inkomna.

Betalas pengarna ut tidigare om jag lämnar in min ansökan om försörjningsstöd tidigt i månaden?

Om alla handlingar är inkomna så fattas ett beslut men pengarna skickas inte ut förrän efter den 20:e i månaden oavsett då du lämnat in din ansökan.

Hur lång tid tar det innan jag får några pengar?

När beslut är fattat utbetalas pengarna snarast, efter den 20:e i månaden.

Vad ingår i försörjningsstödet?

Försörjningsstödet består av riksnorm och övrigt försörjningsstöd. Riksnormens belopp per person är lika för hela landet och ska täcka kostnader för: livsmedel, kläder, skor, lek och fritid, barn- och ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror, hygien, dagstidning, telefon och TV-avgift. Övrigt försörjningsstöd ingår inte i riksnormen. Denna del ska täcka skäliga kostnader för: boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Finns det möjlighet att få bistånd till annat än det som summan vanligtvis ska täcka?

Det är möjligt att söka bistånd till annat än det som ingår i posterna för försörjningsstöd, till exempel läkarvård, medicin, tandvård och glasögon.

Hur mycket kan jag få i försörjningsstöd?

Med hjälp av Socialstyrelsens provberäkning kan du själv se om din ekonomi ligger över eller under nivån för försörjningsstöd. Se: www.socialstyrelsen.selänk till annan webbplats

Kan socialtjänsten hjälpa mig att hitta boende?

Socialtjänsten har inga egna bostäder och kan endast i mycket särskilda fall hjälpa till med boende. Den som är i behov av ett boende måste själv försöka lösa sin boendesituation ex. genom provkontrakt.

Jag har ett akut behov av boende, kan socialtjänsten hjälpa mig?

Om behovet av boende är akut, kan du vända dig till socialtjänsten för att få råd eller stöd kring din situation. Socialtjänsten kan vid behov bevilja kostnad för det akuta behovet av boende förutsatt att alla andra möjligheter till att få tak över huvudet är uttömda. Det akuta biståndet kan exempelvis innebära en säng på ett vandrarhem över natten.

Kan jag bli återbetalningsskyldig av mitt ekonomiska bistånd?

Ja, du kan bli återbetalningsskyldig. Det kan ske på två sätt, antingen blir du beviljad ekonomiskt bistånd mot återkrav. Det andra sättet du kan bli återbetalningsskyldig på är om du lämnar felaktiga uppgifter till Socialnämnden. Du blir då återbetalningsskyldig för det felaktigt utbetalda beloppet.

Kan jag bli polisanmäld om jag har utelämnat eller lämnat felaktiga uppgifter vid ansökan om ekonomiskt bistånd?

Ja. Enligt bidragsbrottslagen är Socialnämnden också skyldig att anmäla till polisen när ekonomiskt bistånd utbetalats på grund av att klienten lämnat felaktiga uppgifter eller utelämnat uppgifter.

Kan jag överklaga beslutet om återbetalning av ekonomiskt bistånd?

Nej, det kan du inte göra.

Kan jag bli återbetalningsskyldig om Socialtjänsten har betalat ut pengar av misstag?

Ja. Bistånd som felaktigt utbetalats, även då Socialtjänsten på grund av eget misstag utbetalat biståndet kan återkrävas.

Hur överklagar jag mitt beslut om ekonomiskt bistånd om jag är missnöjd?

Anser du att socialtjänstens beslut är felaktigt kan du överklaga det hos Förvaltningsrätten i Härnösand. För att Förvaltningsrätten ska kunna ta upp din överklagan måste en skrivelse lämnas till socialtjänsten inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Skrivelsen ska lämnas eller skickas till Individ- och familjeomsorgen i Kramfors kommun.

Måste man sälja sin bil för att få försörjningsstöd?

Enligt socialtjänstlagen finns ingen generell rätt till bistånd för bilkostnader. Om det är nödvändigt att ha bil ska särskilt bedömas från fall till fall. Är bilens värde betydande och bedöms ej vara nödvändig för att uppnå skälig levnadsnivå skall den säljas innan rätten till bistånd inträder.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.