Ekonomiskt bistånd

Händer som håller i sedlar.

Innan du söker ekonomiskt bistånd

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd måste du göra vad du kan för att bidra till din försörjning. Om du är sambo, gift eller registrerad partner måste ni i första hand hjälpa varandra ekonomiskt. Om du har egna pengar på banken eller aktier/fonder måste du i första hand använda dessa till din försörjning. Har du även andra tillgångar, exempelvis båt, motorcykel, fritidshus måste dessa också säljas.

Du måste även söka alla bidrag du har möjlighet att få, exempelvis bostadsbidrag, pension, sjukpenning, föräldrapenning eller underhållsstöd. Du kan kontakta Försäkringskassan Länk till annan webbplats. för att få mer information om hur du söker bidragen ovan.

Du måste även:

 • Undersöka om du har rätt till A-kassa.

 • Visa att du är aktivt arbetssökande genom att vara inskriven på Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats. i Kramfors. Något du måste vara innan du ansöker om ekonomiskt bistånd.

 • Söka arbete på egen hand samt redovisa detta till socialtjänsten.

 • Uppvisa läkarintyg om du inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande.

 • Om du betalar avgift för exempelvis barnomsorg eller hemtjänst måste du kontakta dem och kontrollera att din avgift är rätt med den inkomst du har idag.

 • Du som studerar eller har eget företag har endast i undantagsfall rätt till ekonomiskt bistånd.


Om det är första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd ska du kontakta socialsekreterare via kommunens växel, telefon 0612-800 00.

OBS! Alla socialsekreterare har tystnadsplikt.

Socialsekreteraren kommer att informera om dina skyldigheter/rättigheter och vilka handlingar som krävs när du ska ansöka. I samband med din första ansökan kommer du i regel att kallas till ett första personligt möte där socialsekreteraren lär känna dig och dina förutsättningar.

I första hand ska du ansöka via kommunens e-tjänst. Du hittar en länk till e-tjänsten under Relaterade e-tjänster.

Om du inte har möjlighet att ansöka via e-tjänsten ta kontakt med socialsekreterare via kommunens växel.

Du loggar in och signerar din ansökan med e-legitimation BankID. Är ni två som söker ska båda signera ansökan med e-legitimation.

I e-tjänsten ska du bifoga handlingar som styrker dina uppgifter. Därför är det bra att du ser till att de är tillgängliga i din dator, surfplatta eller telefon så de kan bifogas. Det går bra att fotografera dina handlingar med mobil eller surfplatta.

Om du/ni kommit överens med handläggaren på Socialtjänsten att fakturor ska betalas direkt av handläggaren, behöver dessa skickas in.

Om det är första gången du ansöker kommer du i regel kallas till ett personligt möte.

Första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd ska du bifoga:

 • Inkomstspecifikation för samtliga i hushållet. Du, din make, maka eller sambos inkomstspecifikation för de tre senaste månaderna.

 • Hyreskontrakt, hyresfaktura och verifikation via kontoutdrag på att hyra betalats för de tre senaste månaderna.

 • Underlag för de utgifter du eller ni söker bistånd till.

 • Beslut om bostadsbidrag eller annan ersättning.

 • Fullständig deklaration med skatteuträkning.

 • Ekonomisk översikt från de banker du eller ni är kunder i.

 • Kontoutdrag gällande de tre senaste månaderna fram till dagens datum från dina eller era samtliga bankkonton.

 • Barn/ungas inkomster och tillgångar - underhållsstöd CSN.

 • Id-handling eller pass, för att din socialsekreterare ska kunna identifiera dig vid besök.

 • Uppehållstillstånd eller uppehållsrätt från Migrationsverket.

 • Vid arbetslöshet – planering med Arbetsförmedlingen, senast gjorda aktivitetsrapport och kopia från Arbetsförmedlingen om hävande av sekretess mot kommunen.

 • Vid sjukdom – aktuellt sjukintyg.

 • Vid arbete - redovisa anställningsbevis och om du slutat ditt arbete ska du redovisa arbetsgivarintyg.

Om din ansökan är komplett och du har bifogat alla nödvändiga handlingar vi efterfrågat ger det oss förutsättningar att behandla din ansökan skyndsamt.

Ekonomiskt bistånd prövas för varje månad. Då biståndet är ett tillfälligt stöd prövas din rätt till bistånd mot vad du gjort själv för att så snabbt som möjligt bli självförsörjande.

Det finns inga fasta utbetalningsdagar för ekonomiskt bistånd. Om ekonomiskt bistånd beviljas kommer det att utbetalas efter att handläggaren fattat beslut. Ett beslut tas skyndsamt så fort ansökan är komplett. Utbetalning sker efter den 20:e i månaden.

 

 

Ekonomiskt bistånd är ett behovsprövat ekonomiskt bidrag som betalas ut av kommunens socialtjänst. Rätten till ekonomiskt bistånd beslutas enligt Socialtjänstlagen och innebär alltid en individuell bedömning.

Den som bor/vistas i kommunen kan ansöka om ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd, tidigare socialbidrag). Den som själv inte kan tillgodose sitt och/eller sin familjs behov av försörjning kan beviljas ekonomiskt bistånd.

Ansökan om ekonomiskt bistånd bedöms månadsvis utifrån dina behov, din ekonomiska situation och om du uppfyller de krav som kan ställas på dig.

Är du arbetslös ska du vara aktivt arbetssökande, inskriven hos Arbetsförmedlingen samt följa din planering. Kan du inte arbeta måste det styrkas med ett läkarintyg som visar att du har helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga.

Stödet kan beviljas för de godtagbara utgifter du regelbundet har varje månad (försörjningsstöd) men även mer tillfälliga utgifter kan beviljas exempelvis läkarbesök, läkemedel inom förmån (bistånd till livsföringen i övrigt).

En förhandsbedömning görs när du kontaktar handläggaren. Vi ställer frågor om din aktuella situation och informerar om hur du gör för att ansöka om biståndet. Du ska alltid kunna styrka dina inkomster och utgifter.

Ansökan sker genom en e-tjänst, se Relaterade e-tjänster. Du som inte har Bank-id kan ansöka genom att fylla i en blankett.

Ja, alla uppgifter om dig är sekretesskyddade. Det betyder att inga obehöriga får ta del av dem. All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga.

När vi tagit emot din ansökan erbjuds du som regel en besökstid inom 14 dagar. Vi gör även hembesök vid behov. Efter att ansökan har skickats in går handläggaren igenom om den är komplett.

Om ansökan inte är komplett skickas en uppmaning till dig om komplettering. Handläggaren går även igenom vad du har gjort för att du ska kunna få ekonomiskt bistånd.

För att få ekonomiskt bistånd för din försörjning måste du ha följt planeringen månaden innan. Planeringen kan bestå av att du varit aktivt arbetssökande, deltagit i anvisade åtgärder, har kontakt med andra aktörer eller varit sjukskriven.

Socialtjänsten har tagit fram en kvalitetsgaranti om att handläggarna ska fatta ett beslut angående ekonomiskt bistånd inom fem arbetsdagar efter att ansökan är fullständig. Detta efter att alla handlingar är inkomna och ansökan anses komplett.

Ja!

Enligt bidragsbrottslagen är Socialnämnden skyldig att anmäla till polisen när ekonomiskt bistånd utbetalats på grund av att klienten lämnat felaktiga uppgifter eller utelämnat uppgifter.

Om alla handlingar är inkomna fattas ett beslut, men pengarna skickas inte ut förrän efter den 20:e i månaden oavsett när du skickat in ansökan.

När beslut är fattat utbetalas pengarna snarast, efter den 20:e i månaden.

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) består av medel till uppehälle enligt gällande riksnorm. Riksnormens belopp per person är lika för hela landet och ska täcka kostnader för:

 • Livsmedel
 • Kläder
 • Skor
 • Lek och fritid
 • Barn- och ungdomsförsäkring
 • Förbrukningsvaror
 • Hygien och hushållskostnader.

Övrigt ekonomiskt bistånd ingår inte i riksnormen. Denna del ska täcka skäliga kostnader för:

 • Boende
 • Hushållsel
 • Arbetsresor
 • Hemförsäkring
 • Medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa

Det är möjligt att söka bistånd till annat än det som ingår i posterna för ekonomiskt bistånd, till exempel läkarvård, medicin, tandvård och glasögon.

Enligt socialtjänstlagen finns ingen generell rätt till bistånd för bilkostnader. Om det är nödvändigt att ha bil ska särskilt bedömas från fall till fall. Är bilens värde betydande och bedöms ej vara nödvändig för att uppnå skälig levnadsnivå skall den säljas innan rätten till bistånd inträder.

Med hjälp av Socialstyrelsens provberäkning kan du själv se om din ekonomi ligger över eller under nivån för det ekonomiska biståndet. Se länk till den under Relaterade länkar.

Socialtjänsten i Kramfors har inga egna bostäder och kan endast i mycket särskilda fall hjälpa till med boende. Den som är i behov av ett boende måste själv försöka lösa sin boendesituation till exempel genom provkontrakt.

Om behovet av boende är akut, kan du vända dig till socialtjänsten för att få råd eller stöd kring din situation. Socialtjänsten kan vid behov bevilja kostnad för det akuta behovet av boende förutsatt att alla andra möjligheter till att få tak över huvudet är uttömda.

Ja, du kan bli återbetalningsskyldig. Det kan ske på två sätt. Antingen blir du beviljad ekonomiskt bistånd mot återkrav. Det andra sättet du kan bli återbetalningsskyldig på är om du lämnar felaktiga uppgifter till Socialnämnden. Du blir då återbetalningsskyldig för det felaktigt utbetalda beloppet.

Nej, det är inte möjligt.

Ja. Bistånd som felaktigt utbetalats, även då socialtjänsten på grund av eget misstag utbetalat biståndet, kan återkrävas.

Anser du att socialtjänstens beslut är felaktigt kan du överklaga det hos Förvaltningsrätten i Härnösand.

För att Förvaltningsrätten ska kunna ta upp din överklagan måste en skrivelse lämnas till socialtjänsten inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Skrivelsen ska lämnas eller skickas till: Kramfors kommun, Individ- och familjeomsorgen, 872 80 Kramfors.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg