Bidrag

Här hittar du bidrag som kultur- och fritidsenheten ansvarar för.

Klicka + för att läsa varje bidragsform, fäll igen informationen genom att trycka–

Kompensationsstödet är ett tillfälligt bidrag som kan sökas av ideella föreningar för att mildra konsekvenserna av uteblivna intäkter och eventuella merkostnader som uppstått i samband med restriktionerna i samhället till följd av coronaviruset covid-19.

Grundförutsättningen för att vara berättigad att söka stödet är densamma som för samtliga bidragstyper:

  • föreningen ska ha ett organisationsnummer
  • verksamheten ska bedrivas ideellt och utan vinstsyfte
  • föreningen ska ha antagna stadgar och vara öppen för alla
  • föreningen ska respektera demokratins idéer och dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser.

Nuvarande ansökningsperiod
1 maj-31 december 2021. Sista ansökningsdatum 10 januari 2022

Riktlinjer för kompensationsstöd med anledning av coronaviruset covid-19 Pdf, 66.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan ( Pdf, 145.6 kB, öppnas i nytt fönster.Ladda hem filen innan du börjar skriva i den)

I Stöd till barn- och ungdomsverksamhet finns riktlinjer för samtliga bidrag

Lokalkostnadsbidrag

Till av organisation ägd eller förhyrd lokal, (gäller även vid förhyrning av kommunal lokal), som nyttjas för organisationens ungdomsverksamhet.
Fritidsenheten tillhanda senast 15/3.

Ledarutbildningsbidrag

Syftar till att öka möjligheterna för föreningarna att nyrekrytera och utbilda ledare i lokal, regional eller central ledarutbildning.
Fritidsenheten tillhanda efter avslutat kurstillfälle löpande under året.

Lokalt aktivitetsbidrag

Utgår per sammankomst.
Redovisas halvårsvis, 25/2 och 25/8.

Drift- och underhållsbidrag

Bidrag kan utgå till förening som äger idrotts- eller friluftsanläggning. Bidraget avser att täcka del av föreningens nettokostnader för drift och underhåll av egen anläggning.
Fritidsenheten tillhanda senast 1/11.

Föreningsdriven fritidsgård

Avser att stödja föreningar som driver öppen verksamhet för ungdomar i åldersgruppen 7-20 år.
Fritidsenheten tillhanda senast 1/11.
Redovisas halvårsvis, 15/1 och 15/7.

Bidrag ungdomsarrangemang

I första hand till att stödja föreningar som anordnar offentliga arrangemang utöver den ordinarie öppna ungdomsverksamheten, riktade till kommunens ungdomar i åldersgruppen 7-20 år.
Löpande ansökan under året.

I Övrigt stöd finns riktlinjer för bidraget

Övrigt stöd

Till underhåll och förbättringar av föreningsägda anläggningar, inköp av inventarier för driften samt stödja utveckling av verksamheter med inriktning mot idrott och fritid.
Fritidsenheten tillhanda senast 1/4 och 1/9.

Fiskevårdande åtgärder

Bidrag till inom kommunen verksamma fiskevårdsområdesföreningar för fiskevårdande åtgärder.

I Stöd till fiskevårdande åtgärder finns riktlinjer för samtliga bidrag, bidragen söks på samma ansökningsblankett.

Grundbidrag

För administration utgår ett grundbidrag på 600 kronor per kalenderår.
Fritidsenheten tillhanda senast 1/3.

Bidrag till inplantering av fisk

Utgår med högst 10 procent av den totala kostnaden.
Fritidsenheten tillhanda senast 1/3.

I Stöd till kulturverksamhet finns riktlinjer för samtliga bidrag

Bidrag till offentliga kulturarrangemang

Ett kultur arrangemang kan vara konstnärlig dans, dramatisk framställning (teater), fil, föreläsning, musik, sång, utställning eller annat liknade arrangemang.
Kulturenheten tillhanda senast 2 veckor före arrangemanget

Bidrag till arrangerade föreningar

Birdrag till arrangemang för filmstudioverksamhet, scenkonstverksamhet och konstutställningsverksamhet.
Kulturenheten tillhanda senast 30 april.

Bidrag till hembygdsföreningar

Bidrag kan sökas av hembygdsföreningar verksamma i Kramfors kommun som är registrerade hos Kramfors kommun, anslutna till Sveriges hembygdsförbund och har verksamhet som riktar sig till allmänheten.
Kulturenheten tillhanda senast 31 maj.

Övrigt kulturstöd

Föreningar/kulturskapare kan söka övrigt kulturstöd för utveckling, materialkostnader, utställningar och övrig verksamhet som har kulturkoppling. Bidraget ska bidra till positiv kulturutveckling och att stimulera till skapande och deltagande i kulturverksamhet.
Löpande ansökan under året.

I Bidrag till studieförbund finns riktlinjer för samtliga bidrag

Bidrag utdelas till studieförbund med verksamhet i kommunen. Bidragsmodellen är indelad i ett grundbidrag och ett rörligt bidrag.

Kulturenheten tillhanda senast 1 maj.

Uppdaterad: Sidansvarig: Linnea Nilsson

Kontakt

Linnea Nilsson, samordnare
Fritidsenheten
0612-803 25
linnea.nilsson@kramfors.se

Besöksadress
Torggatan 12, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.