• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Other languages
05 april 2017
Bygga, bo & miljö

Landsbygden i framtiden

Mer resurser till digitalisering. Staten ska finnas i hela landet. Bättre infrastruktur.
Det är tre av de punkter som Kramfors kommun poängterar i sitt yttrande till näringsdepartementet. 

Det är slutbetänkandet ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik, hållbar tillväxt och välfärd” som är ute på remiss. Och Kramfors är en av de 433 myndigheter, kommuner och organisationer som fått komma med synpunkter.

I vårt tiosidiga yttrande framhåller vi bland annat följande ståndpunkter för en hållbar landsbygdsutveckling i framtiden:

Näringsliv och företag
Insatser för att näringslivet ska få möjlighet att blomstra måste anpassas till vår lokala miljö och våra behov. Vi saknar också en diskussion kring åtgärder som stöttar entreprenörskap.

Digital kommunikation och infrastruktur
Pengar måste avsättas för infrastruktur kring bredband och mobiltäckning. Särskilt nu när kopparnäten avvecklas. Det måste också till strategiska investeringar på infrastruktur för transporter på järnväg.

Kompetensförsörjning
Tillgängligheten till högre utbildning och utbildningscentra måste öka. Det är särskilt viktigt ur ett jämställdhets- och integrationsperspektiv.

Samhällsplanering och bostäder
Trafikverket ska även i framtiden äga och underhålla vägar på landsbygden. Idag vältras stora kostnader över på kommunerna, vägföreningar och privatpersoner för underhåll. Förorenad mark måste saneras. För att öka bostadsbyggandet behöver regeringen utreda möjligheten till särskilda landsbygdslån.

Service, tjänster och kultur
Regeringen måste snarast lägga ett förslag om ett skatteutjämningssystem som är reformerat, uppdaterat och aktuellt.

Statens närvaro på landsbygden
Staten ska finnas i hela landet. Kramfors (precis som våra grannkommuner) har tappat många statliga arbetstillfällen det senaste decenniet. Servicekontoren bör föras över och samlas i en ny organisation.

Civilsamhällets insatser
Civilsamhället utvecklar landsbygden och deras engagemang och resurser måste tas tillvara. Vi önskar mer flexibla stöd genom verksamhetsbidrag och projektpengar.

- I det stora hela välkomnar vi de ställningstaganden som kommittén gjort. Men regeringen måste gå vidare med frågan om balans mellan stad och land. Idag tillåter vi storstäderna att växa på landsbygdens bekostnad, säger Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande.

Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Nina Ulander

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlén (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612 - 801 04
jan.sahlen@kramfors.se

Staffan Östman, chef samhällsavdelningen
0612-803 07
staffan.ostman@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.