17 mars 2020
Bygga, bo & miljö

Samråd gällande tillståndsansökan för Nylands avloppsreningsanläggning

Kramfors kommun avser att ansöka om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för utökad drift av Nylands avloppsreningsverk. Den främsta anledningen till ansökan är att High Coast Whisky (HCW, tidigare Box Destilleri AB), beläget på halvön Box, avser att utöka sin verksamhet, vilket i sin tur innebär en ökad belastning på Nylands avloppsreningsverk.

Tillståndsprövning enligt miljöbalken

Prövningen omfattar en rad moment som ska ske med stor öppenhet för att ge berörda parter möjligheten att påverka kommande beslut. Första tillfället att lämna synpunkter är under samrådsprocessen. Denna information är en del av den processen och genomförs innan ansökan upprättas och ges in till Länsstyrelsen. Kramfors kommun kommer även att informera på hemsidan och annonsera i tidningen Ångermanland så att alla som har intresse i den planerade verksamheten ska kunna lämna synpunkter.

Beskrivning av verksamheten

Verksamheten omfattar hopsamling och rening av avlett avloppsvatten från hushåll, industrier och företag i Nyland, mottagning av ökad mängd processavlopp från HCW och avvattning av slam från enskilda avlopp. Utsläpp av det renade avloppsvattnet sker till recipienten Kramforsfjärden. För att möjliggöra en ökad föroreningsbelastning avseende organiskt material på Nylands ARV kommer kommunen att skapa större kapacitet i den biologiska reningsdelen. Denna kapacitetshöjning kommer utföras inom befintliga byggnader och medför inga yttre förändringar eller ombyggnationer.

Nylands avloppsreningsverk Foto: Tomas Sundberg

Förutsedd miljöpåverkan

Den viktigaste miljöaspekten för Nylands avloppsreningsanläggning är utsläpp av renat avloppsvatten till Kramforsfjärden. Utsläppet innehåller kväve, fosfor, syreförbrukande ämnen, metaller samt även organiska föreningar, läkemedelsrester och andra förekommande ämnen i vårt samhälle som förr eller senare hamnar i våra avloppsreningsverk.

En ytterligare miljöaspekt som beaktas är luktstörningar, som vid enstaka tillfällen kan uppstå i direkt anslutning till avloppsreningsverket eller någon av pumpstationerna på ledningsnätet samt transporter till och från anläggningarna, vilket kan ge upphov till buller och koldioxidutsläpp.

Samrådsredogörelse

Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse. Av den ska det bland annat framgå vilken information som lämnats samt vilka synpunkter och förslag som framförts från berörda parter. Redogörelsen kommer att ingå i tillståndsansökan.

Vad händer efter samrådet?

För dig som är berörd av verksamheten är det viktigt att känna till hur tillståndsprövningen enligt miljöbalken går till. Här följer en sammanfattning:

  • Efter att samrådet har genomförts upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och ansökan som inges till miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen
  • Vid behov krävs komplettering av handlingarna
  • MKB och ansökan kungörs i ortspressen och skickas på remiss till kommunen, även allmänheten ges tillfälle att yttra sig
  • Inkomna yttranden granskas och översänds till sökanden för bemötande
  • Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation fattar beslut
  • Beslutet kan överklagas av verksamhetsutövaren, grannar, kommunen eller andra berörda
  • Överklagande avgörs av miljödomstolen

Kontakter gällande synpunkter

Vill du ha ytterligare information eller tillfälle att ställa frågor och framföra synpunkter, förslag eller invändningar kontakta
Peter Levin, Teknisk avdelningschef Kramfors kommun
tel. 0612 80 300.

Du kan även skicka in dina synpunkter till
Britta Bristav, WSP Sverige AB, Box 502, 903 33 Umeå,
alternativt mail: Britta.bristav@wsp.com

Muntliga eller skriftliga synpunkter ska vara oss tillhanda senast den 8 april.

Uppdaterad: 2020-03-17 Sidansvarig: Frida Lindman

Frågor kring nyheten?

Peter Levin
Teknisk avdelningschef
Tel: 0612-803 00
peter.levin@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.