06 mars 2018

Hållbara besöksmål i Norabygden

Förra veckan blev det klart att en av de satsningar som vi ansökt om via Naturvårdsverkets LONA-pengar beviljats. Projektet ”Hållbara besöksmål i Norabygden” ska skapa möjlighet för fler att upptäcka och dra nytta av vår unika natur och kultur.

– Noraström har haft en mycket positiv utveckling där bygden tidigare tagit initiativ till satsningar som Noramacken och Träffpunkt Nora. Att vi nu tillsammans med engagerade i Noraström kan fortsätta lägga en bra grund för utveckling är positivt, säger Susanne Königson, chef för samhällsavdelningen.

Samarbete en framgångsfaktor
Hållbara besöksmål i Norabygden är en förstudie, där vi ska arbeta fram en bild av vad som behöver göras för att attrahera fler fastboende och besökare.

Initiativtagare till projektet är föreningslivet med bymacken i spetsen. Naturvårdsbidraget LONA (lokala naturvårdsprojekt) godkänner dock enbart satsningar som söks av kommuner, därför står Kramfors kommun som projektägare.

Åke Sjöberg, ordförande i Noramacken ekonomisk förening, är mycket nöjd över den beviljade förstudien.
– Våra tidigare erfarenheter av samarbete med kommunen är goda. Vi är glada över att idéer och initiativ tas till vara, säger han.

Höga kusten ett riksintresse
Norabygden ingår i världsarvet Höga kusten, som är av riksintresse när det till exempel gäller friluftsliv, naturvård och kulturvård. Att få fler att ”använda sig av” området är dock förenat med ett stort ansvar. Höga kusten ska utvecklas med omsorg för att utvecklingen ska bli hållbar.

Inventera vad som ska göras
På ideell basis har engagerade i Norabygden gjort en inventering över hur man kan tillgängliggöra mer. Några exempel på sådant som Norabygden skissat på är:

  • Vikmunsberget – röja stigar och sätta upp informationsskyltar
  • Fjärdbotten – funktionsanpassning, utveckling av information
  • Sursundet – utveckling av fågelskådningsplats
  • Nipstugan – renovering av stugan och eldstad
  • Gavik – skapa utsiktsplats med bänkbord

Det som förstudien ska bidra med är en mer noggrann analys samt översyn av hur allt kan genomföras och hur mycket det kan kosta.

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Susanne Königson
Chef samhällsavdelningen
0612-803 20
susanne.konigson@ kramfors.se

Andreas Gylling
Samhällsplanerare
0612-808 18
andreas.gylling@kramfors.se