14 juni 2018

Ja till Sörlidbergets vindpark

En av de viktigaste åtgärderna för att ställa om till ett långsiktigt och hållbart samhälle är att öka andelen energi från förnybara energikällor. Vindkraften är en sådan källa. Målet är en klimatneutral kommun.

Den planerade vindparken ligger i den västra delen av Kramfors kommun och sträcker sig in i Sollefteå kommun, i närheten av Graningesjön.

Fossilfritt Sverige

Tillståndsansökan omfattar maximalt 22 vindkraftverk, varav 14 inom Kramfors kommun. Området är mycket gynnsamt för vindkraft enligt de mätningar som gjorts. Vindparken ligger på ett område som redan tidigare pekats ut som lämpligt, i ett så kallat tematiskt tillägg till översiktsplanen.

– Vi står bakom regeringens initiativ om ett fossilfritt Sverige. Utvecklingen av vindkraft är helt i linje med vår vision om ett klimatneutralt och hållbart Kramfors som satsar på förnybar energi, säger Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Goda förhållanden

De förhållanden som har undersökts är bland andra medelvind, avstånd till bostäder, natur- och kulturvärden samt ljudnivå och skuggor från vindkraftverken. Utöver goda vindförhållanden, ska exempelvis avstånd till bostäder inte vara över 1000 meter, ljudnivån ska inte överstiga 40 dB vid närmaste bostadshus och skuggor från verken får inte förekomma mer än åtta timmar per år eller 30 minuter per dag. Området uppfyller därmed samtliga krav som finns på en etablering av vindkraft.

Länsstyrelsen prövar frågan

Sörlidberget Vindkraft AB, projektägaren, har ansökt om tillstånd hos Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation som prövar frågan. Länsstyrelsen ger tillstånd för byggstart och sätter också villkor för verksamheten.

För att få tillstånd att bygga ett vindkraftverk krävs att kommunen där vindkraftverket ska ligga godkänner (tillstyrker) etableringen. Bestämmelsen om detta finns i miljöbalken (kap. 16, § 4).

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka etableringen av vindparken Sörlidberget.

Aktuella vindkraftprojekt i Kramfors kommun

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlén (S) Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
jan.sahlen@kramfors.se