25 februari 2021

Trygghetsskapande arbete
på Gudmundråskolan

Arbetssituationen för elever och lärare på Gudmundråskolan är sedan en tid turbulent med skadegörelse och trakasserier som ledsamma exempel. Skolledningen har därför tagit initiativ till ett trygghetsskapande arbete, som resulterat i ett antal åtgärder.

– Skolans värdegrund om allas lika värde och önskan om studiero ligger till grund. Det har gjorts en rejäl översyn av vad som behöver göras och vi har påbörjat ett förändringsarbete, säger Stefan Karlstedt, verksamhetschef för grundskolan vid bildningsförvaltningen.

Uppdatering av ordningsregler
De ordningsregler som finns har setts över och uppdaterats. En tydlig konsekvenstrappa visar vad som händer vid överträdelser; allt från tillsägelser, utvisning från klassrummet och utredning till omplacering.

– Naturligtvis har skolan dialog med berörda elever och vårdnadshavare i enskilda fall, säger Karlstedt.

Övervakningskameror installeras
För att förebygga handlingar som är brottsliga kommer en liknande typ av kameraövervakning som Ådalsskolan har att införas. Placeringen av kamerorna görs så att den personliga integriteten hos elever och personal inte kränks.

Korridorer, trapphus och andra allmänna utrymmen övervakas. Lektionssalar, toaletter, omklädningsrum, matsal, ingång till skolsköterska/kurator och huvudentré övervakas inte.

Ytterligare åtgärder
Skolan har också förstärkt elevhälsan, utökat antalet specialpedagoger samt skapat en resurssal. En annan åtgärd är att lärare, utöver ordinarie rastvaktschema, oftare ska befinna sig i gemensamma lokaler.

– En väldigt viktig punkt är samarbetet med polis, räddningstjänst och socialtjänst. Genom det kan vi jobba både förebyggande och ta itu med akuta händelser, avslutar Stefan Karlstedt.

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Stefan Karlstedt
Verksamhetschef grundskola
Bildningsförvaltningen
0612-804 91
stefan.karlstedt@kramfors.se