Tilläggsbelopp för barn eller elev i behov av extraordinära stödinsatser

Alla skolor har enligt skollagen en skyldighet att ge särskilt stöd åt barn och elever.

Resurser för detta är inkluderat i grundbeloppet. Fristående förskolor och skolor kan söka ekonomiskt bidrag (tilläggsbelopp) för barn och elever i omfattande behov av särskilt stöd och för extraordinära stödinsatser.

 • Tilläggsbeloppet ska vara direkt kopplat till ett enskilt barn eller elev.
 • Tilläggsbeloppet ska ha samband med barnets eller elevens särskilda behov och förutsättningar.

Stödinsatser som ger möjlighet till tilläggsbelopp.

Fristående förskolor och skolor kan söka ersättning för extraordinära stödinsatser, till exempel

 • tekniska hjälpmedel
 • assistenthjälp kopplad till extraordinära stödinsatser
 • anpassning av en skollokal.

Vilka behov hos barn eller elever kan skolorna söka tilläggsbelopp för?

Barn eller elever med behov av extraordinära stödinsatser till följd av

 • fysiska svårigheter som till exempel rörelsehinder, hörselnedsättning eller synnedsättning
 • medicinska och eller somatiska svårigheter som till exempel svår allergi eller svår epilepsi
 • psykiska eller betydande sociala svårigheter som till exempel kan innebära risker för dem själva eller för andra
 • stora svårigheter i socialt samspel och kommunikation.

Verksamheten kan inte räkna med att tilläggsbeloppet ska täcka hela stödinsatsen. De flesta stödinsatser ska täckas av grundbeloppet. Möjligheterna att ansöka om tilläggsbelopp för barn och elever i behov av särskilt stöd ska därför ses som mycket begränsande. Tilläggsbeloppet är avsett att täcka den extra kostnad som gör att stödinsatsen är att betrakta som extraordinär.

Barnet eller eleven har rätt att få insatser utifrån sitt behov oavsett om tilläggsbelopp beviljas eller inte.

Ansökningar och tidpunkter

Det är förskolans eller skolans rektor som ansöker. Det går bara att ansöka för barn och elever som är folkbokförda i Kramfors kommun. Det är den enskilde huvudmannen som har ansvar för att visa att barnet eller eleven har rätt till tilläggsbelopp.

För att de förskolor och skolor som ansöker ska få svar inom rimlig tid skickas ansökningarna in

 • för vårterminen senast den 15 april
 • för höstterminen senast den 15 oktober.

Retroaktiv utbetalning kan ske under terminen förutsatt att ansökan har kommit in senast aktuellt ansökningsdatum.

Förskolor och skolor kan som mest ansöka för fyra terminer framåt men aldrig för terminer före den nu pågående. En utbetalning av tilläggsbelopp för längre tid än för två terminer kan innebära ett krav på att verksamheten visar upp hur de använt beloppet.

Är ansökan ofullständig kan handläggare inom Bildningsförvaltningen begära kompletteringar. Har kompletteringar inte inkommit inom angiven tid, tas beslut utifrån befintligt underlag.

Ansökan görs via vår e-tjänst.

Beslut om tilläggsbelopp.

Hemkommunen är skyldig att göra en prövning i varje enskilt fall. Därför går det inte att i förväg fastställa ett generellt tilläggsbelopp.

Av samma anledning kan kommunen inte besluta om lika tilläggsbelopp för alla med likartade behov eftersom det utgår från varje barn och elevs individuella behov.

Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för särskilda stödinsatser, om det betyder organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Avslag
Ett avslag på hela eller delar av en ansökan innebär inte att kommunen bedömer att barnet eller eleven saknar behov av stödinsatser. Det betyder att de beskrivna behoven inte har bedömts som extraordinära och beviljats tilläggsbelopp. Om ni vill överklaga ska den vara inne inom tre veckor efter att ni fått beskedet.

Uppföljning av beslut vid förlängd ansökan
Vid en förlängd ansökan ska förskolechefen eller rektorn lämna in en skriftlig dokumentation av hur tilläggsbeloppet har använts. Återbetalning kan bli aktuellt om tilläggsbeloppet inte har använts enligt ansökan och beslut.

Om barnet eller eleven slutar eller byter skola

Meddela Bildningsförvaltningen om:

 • barnet byter förskola
 • eleven byter grundskola
 • barnet eller eleven ändrar folkbokföringsadress.

Återbetalning kan bli aktuellt om uppgifterna enligt ovan varit felaktiga.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson

Lisa Karlsson
Elevhälsochef
Tel: 0612-804 46
lisa.karlsson@kramfors.se