Detaljplanering

En detaljplan visar på en plankarta hur mark och vatten inom ett specifikt område ska användas. I planen ingår också en planbeskrivning som förklarar syftet och innehållet. Andra handlingar som exempelvis en illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning kan ibland höra till.

Detaljplanen är ett rättsligt bindande dokument för både fastighetsägare och myndigheter. För fastighetsägarens del betyder det i grunden rätten att få bygglov på sin fastighet enligt de bestämmelser som gäller inom planområdet. Kommunen får inte ge bygglov för åtgärder som strider mot detaljplanens bestämmelser.

I vilka situationer en detaljplan ska göras finns bestämt i plan- och bygglagen. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. Det är även kommunen som ansvarar för tolkningen av de gällande detaljplanerna.

Gällande detaljplaner

Vill du ha information om gällande detaljplaner eller pågående detaljplaner, kontakta Miljö- och bygg.

Det kan vara bra att ta reda på vad detaljplanen tillåter innan du köper en tomt eller ett hus och vad planerna anger för omgivningen. Detta för att se vad du får göra på tomten i form av att bygga till eller bygga helt nytt. De flesta detaljplaner finns inom tätorterna men det finns även detaljplaner för fritidshusområden.

Planprocessen

I enklare fall kan det ta cirka sex månader att handlägga och upprätta en detaljplan. Oftast tar det mellan ett halvår och två år. Att ta fram en detaljplan sker i bestämda steg. Stegen för standardförfarandet presenteras nedan.

Planbesked

Om det saknas en detaljplan eller om den gamla inte passar för det som man vill göra behövs en ny detaljplan. För att göra en ny detaljplan ansöker man i första steg till kommunen om ett planbesked. Inom fyra månader meddelar kommunen i ett planbesked om ett arbete med planering inleds eller inte. Kommunen har rätt att ändra sig och måste med andra ord inte följa det som står i planbeskedet. Kommunen har planmonopol vilket betyder att om kommunen säger nej till att göra en detaljplan går det inte att överklaga.

Planprogram

För att underlätta planarbetet kan kommunen börja med ett planprogram. I programmet sätts utgångspunkter och mål för detaljplanen upp. Ett programsamråd hålls där allmänheten, myndigheter, organisationer med flera ges möjlighet att lämna synpunkter på programmets innehåll. Kommunen lämnar därefter svar på de inkomna synpunkterna i en samrådsredogörelse.

Samråd

Ett förslag till detaljplan tas fram av kommunen och skickas ut till fastighetsägare, hyresgäster som berörs av förslaget och till länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget. I lokala dagstidningar annonserar kommunen om att planförlaget finns och hur man kan se det och lämna synpunkter. Ibland ordnas ett samrådsmöte där kommunen berättar om förslaget. De som har synpunkter på förslaget till detaljplan ska skriva ner och skicka in dem till kommunen. Efter samrådsperioden samlas synpunkterna ihop med kommunens kommentarer i en samrådsredogörelse. Planförslaget kan ändras av kommunen efter samrådet utifrån de inkomna synpunkterna.

Granskning

Därefter ställs planförslaget ut för granskning. Kommunen annonserar på nytt i lokala dagstidningar att planen snart är klar och att det ännu finns möjlighet att lämna in synpunkter. Planförslaget ska finnas tillgängligt för granskning minst tre veckor. Om kommunen inte fått in skriftliga synpunkter före granskningsperioden har gått ut, går det inte att överklaga detaljplanen i senare skede.

Antagande

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige eller av miljö- och byggnämnden i Kramfors kommun. Antagandet meddelas på kommunens anslagstavla och hemsida.

Överklagande

Ett beslut att anta en detaljplan kan överklagas inom tre veckor från den dag beslutet om antagandet satts upp på kommunens anslagstavla. De sakägare som skriftligen framfört sina synpunkter senast under granskningsperioden har rätt att överklaga antagandebeslutet. Sakägare är de som bor eller är fastighetsägare inom planområdet eller grannar till det. Kommunens beslut att anta en detaljplan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Överklagan ska skickas till kommunen som kontrollerar att den kommit in i tid. Överklagan som har kommit in i rätt tid skickas vidare till mark- och miljödomstolen. 

Laga kraft

När tiden för överklagande har gått ut och ingen har överklagat vinner detaljplanen laga kraft och börjar gälla. Om någon har överklagat detaljplanen vinner den laga kraft när mark- och miljödomstolen eller högre instans slutligt har avgjort ärendet och det beslutet inte har överklagats. Resultatet av ett överklagande kan också bli att planen upphävs och inte vinner laga kraft.

Begränsat planförfarande

I denna kortare form av planprocess krävs endast ett tillfälle med samråd, då granskningsperioden slopas. Detta förutsätter att planförslaget godkänts av alla sakägare i samrådsskedet.

Detaljplaner som kan tas fram med begränsat planförfarande är sådana som:

  • uppfyller kraven för standardförfarande
  • planförslaget godkänds av samrådskretsen

Uppdaterad: Sidansvarig: Ida Westman

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

Kontaktpersoner
Stina Sahlén
Planhandläggare
Tel: 0612 - 803 61
stina.sahlen@kramfors.se

Fanny Sundelin
Planhandläggare
Tel: 0612 - 803 61
fanny.sundelin@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.