Busskort

Busskortsinformation

Följande gäller för att få busskort:

Närmaste färdväg mellan bostaden och skolan skall vara minst 6 km. Med bostad menas där eleven är folkbokförd.

Eleven skall vara heltidsstuderande och ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.

Eleven kan få busskort t o m vårterminen det år han/hon fyller 20 år.
Busskortet delas ut första skoldagen till elever i årskurs 1. Eleverna får åka utan kort till skolan den dagen.

Om avståndet från hemmet till närmaste påstigningsplats är minst 6 km, kan dessutom, efter ansökan, en schablonersättning utgå.
I de fall resor ej kan ske med kollektiva färdmedel kan busskortet, efter ansökan, utbytas mot kontanter.

Busskortet gäller under elevens hela skolgång och lämnas tillbaka vid avslutningen i årskurs 3. Busskortet gäller ej under jullov och sommarlov.
 
Busskortet gäller på Länstrafiken/Din Tur och på Norrtåg, ej på Y-buss och SJ-snabbtåg.

Ansökan

Eleven/vårdnadshavaren ansöker om busskort via vår e-tjänst som kan nås under "Relaterade e-tjänster" på denna sida. Observera att elever skrivna utanför Kramfors kommun vänder sig till den egna kommunen.

Värdehandling

Busskortet är en personlig värdehandling, som eleven har ansvar för.

Om kortet används av någon annan eller om eleven inte kan bevisa att kortet är hans/hennes vid en kontroll, är kortet ogiltigt. Eleven får då betala en tilläggsavgift som för närvarande är 500 kronor.
 
Det är viktigt att elevens namn samt skolans namn är ifyllt på busskortet. Eleven skall kunna legitimera sig med godkänd fotolegitimation vid en eventuell kontroll på bussen. Saknas färdhandling får eleven betala kontantbiljett och det gäller även om man har glömt eller tappat sitt kort

Borttappade kort

Om busskortet tappas bort, stjäls eller förstörs t ex vid tvätt skall detta snarast anmälas till skolan. Skolan spärrar då det borttappade kortet, vilket gör kortet ogiltigt. Nytt kort utfärdas mot en avgift på 100 kronor.

Felande kort

Om busschauffören upplyser att kortet är felande skall eleven kontakta ansvarig, enligt kontaktrutan på denna sida, för åtgärd.

Inackorderade elever

Om eleven tar emot busskort och samtidigt har inackorderingstillägg, blir han/hon återbetalningsskyldig. Om eleven avslutar studierna, flyttar eller byter mellan busskort/inackorderingstillägg skall detta meddelas expeditionen senast dagen efter förändringen.

Elever från andra kommuner kan ej kvittera ut busskort i både hemkommun och studiekommun. Om detta sker blir eleven återbetalningsskyldig.

Resetillägg

Ansökan om resetillägg kan göras av elev som har minst sex kilometers färdväg från hemmet till påstigningsplatsen. Elev som av medicinska eller andra skäl inte kan åka buss och som styrks av läkarintyg kan få resetillägg med belopp motsvarande busskort.

Ansökningsblankett och mer information hittar du under "Relaterade e-tjänster" på denna sida.

APL(Arbetsplatsförlagt lärande)

Särskilt busskort kan erhållas för APL-resor. Används det kortet till annat än APL-resor så debiteras eleven den faktiska kostnaden för detta.

Övrigt

Frågor om busskortet kan besvaras av skolans expedition och Din tur, se under kontaktuppgifter på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Krister Åkerlund