Barnhälsa i förskolan

Lokalt barnhälsoteam

Vid varje förskola finns ett barnhälsoteam, som leds av rektor. I teamet ingår också specialpedagog och representant/er för arbetslaget. Vid behov inbjuds andra kompetenser.

Teamet ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande samt stötta arbetslaget i utformningen av verksamheten, så att varje barn får det särskilda stöd, den hjälp och de utmaningar de behöver.

Teamet ska träffas regelbundet, så att man har beredskap för eventuella behov av förändringar i verksamheten.

Specialpedagog i förskolan

Specialpedagogen har en viktig roll i förskolans kvalitetsarbete och är ett  stöd i planeringen av verksamheten och i arbetet med de barn som av olika skäl har särskilda utmaningar.

Specialpedagogen arbetar med kvalificerade pedagogiska uppgifter som kartläggningar, samverkan, samtal, handledning, fortbildning och observationer, samt är ett stöd i utvecklingen av förhållningssätt, arbetssätt och metoder.

Han/hon har tillsammans med rektor och pedagoger en central roll i enhetens hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Specialpedagoger förskola:

Kristina Strand                
Tel: 0612-800 56
kristina.strand@kramfors.se

Åsa Jernström
Tel: 0612-804 27
asa.jernstrom@kramfors.se

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

kommun@kramfors.se