Vanliga frågor om barnomsorg

Att söka förskola

Vilka kan få förskoleplats?

Barn i åldrarna 1-5 år har rätt till plats i förskola om vårdnadshavaren arbetar eller studerar. Barn till arbetslösa och föräldralediga har rätt till 15 timmar per vecka.

Hur långt i förväg måste jag ansöka om barnomsorg för att vara garanterad en plats?

Platsen i kön aktiveras tidigast fyra (4) månader innan önskat placeringsdatum, men meddela gärna behovet tidigare om det är möjligt.

Vad gäller för barn i behov av särskilt stöd?

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska anvisas plats i förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg utifrån barnets eget behov.

Har syskon förtur?

Syskon ges förtur till samma enhet som äldre syskonet får eller redan är placerat i. Denna förtur ger dock inga garantier för att syskonen får plats på samma avdelning. Förutsättningen är att det finns platser inom samma enhet. Syskonförtur behålls, om så önskas, tills man får placering på samma enhet som syskon.

När får jag besked om plats?

Vi kan inte ge exakt besked vid ansökningstillfället om när ditt barn får plats. Besked meddelas vårdnadshavare så snart man vet att det finns en ledig plats.

Vad händer om jag tackar nej till erbjuden plats?

Tackar man nej till erbjuden plats kan man välja att stå kvar i kö till önskad förskola, men garantidatumet förflyttas (4 månader).


Uppsägning av plats

Hur säger jag upp platsen om mitt barn ska sluta?

Uppsägningen gör du enklast via vår e-tjänst för förskola ochfritidshem . Uppsägningstiden är en månad.


Avgift

Om jag får förändrad inkomst, hur ska jag meddela det?

Förändrad inkomst meddelas snarast via vår e-tjänst IST förskola/fritidshem.

Behöver jag betala barnomsorgsavgift under sommaren när mitt barn är ledigt?

Ja, ni abonnerar på en plats som ni betalar för tills ni säger upp den.

Jag arbetar utomlands och betalar inte skatt i Sverige. Ska jag ändå uppge min inkomst på inkomstblanketten?

Ja, uppge din inkomst även om du inte är skattepliktig i Sverige. Vi behöver uppgiften för att kunna beräkna avgiften.

Mitt barn har inte varit på förskolan mer än några dagar den här månaden, måste jag ändå betala full avgift?

Ja, du betalar för den tid du abonnerar på, inte den tid ditt barn faktiskt använder.


Arbetslös eller föräldraledig

Har mitt barn rätt till förskola om jag söker jobb eller är föräldraledig med ett yngre syskon?

Ja, ditt barn har rätt till 15 timmar per vecka.

Vi ska ha ett barn till. När måste mitt äldre barn gå ner till 15 timmar per vecka?

Från och med den dag ni kommer hem från BB.

Jag är gravid och har idag havandeskapspenning. Hur många timmar har mitt äldre barn rätt till?

Havandeskapspenning räknas som sjukskrivning och ditt äldre barn har rätt att ha kvar sina nuvarande tider till dess mamman kommer hem från BB. Därefter gäller 15 timmar.

Jag är gravid och har börjat ta ut föräldrapenning för mitt ofödda barn. Hur många timmar har mitt äldre barn rätt till?

Ditt barn har rätt till 15 timmar per vecka. Hur timmarna skall vara fördelade bestäms tillsammans med personalen.


Allmän förskola

Allmän förskola - vad menas med det?

Från och med september månad det år ditt barn fyller 3 år kan det gå i allmän förskola. Med det menas att barnet får gå 525 timmar/år avgiftsfritt. Den allmänna förskolan följer skolans verksamhetsår och omfattar inte lovdagar. Ditt barn får alltså inte vara på förskolan på loven.

Mitt barn fyller 3 år. Kommer avdraget på avgiften för allmän förskola börja gälla nu?

Avdraget börja gälla från och med september månad det år barnet fyller 3 år.


Plats på fritidshem

Vilka kan få fritidshemsplats?

Rätt till fritidshemsplats har elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år de fyller 13 år och vårdnadshavarna arbetar eller studerar.

Mitt barn skall börja förskoleklass. Måste jag då säga upp min plats på förskolan och ansöka om en fritidshemsplats?

Nej, du behöver inte säga upp platsen på förskolan utan erhåller automatiskt en fritidshemsplats. 

Får jag ha platsen kvar på fritidshem när jag blir arbetslös?

Nej, du måste säga upp platsen men har rätt till ny plats så fort du börjar arbeta eller studera igen.

Får jag ha platsen kvar på fritidshem när jag blir föräldraledig?

Nej, du får inte ha platsen kvar utan måste säga upp den.      

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Barnomsorgshandläggare
Johanna Forslund
Tel: 0612-804 68
johanna.forslund@kramfors.se

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

kommun@kramfors.se