Bönhamns fiskeläge, ett av våra riksintressen.

Kulturmiljöplan

Kulturarvet och kulturmiljöerna är det som ger vår centralort och våra bygder karaktär, det som samtidigt utmärker oss från och förenar oss med andra platser. Det gäller såväl sågverksindustrin och bruksmiljöerna som fiskelägena och odlingslandskapet.

Kulturmiljöplanen är ett tillägg till den kommunövergripande översiktsplanen: ett strategiskt dokument som ska stödja oss i planering och beslut. Syftet är att att ge en överblick över kommunens olika kulturmiljöer, samt att peka ut de kulturmiljöer som är särskilt värdefulla. I planen finns kartor över såväl fastigheter som områden med stort kulturhistoriskt värde.

Planen vänder sig främst till kommunens tjänstepersoner, fastighetsägare och exploatörer, men också till en bredare allmänhet. Den ger förutsättningarna för hur olika typer av kulturmiljöer kan tas tillvara och utvecklas.

Kulturmiljöerna är en resurs

Kramfors kommun vill bidra till att engagemanget för och kunskapen om våra kulturmiljöer ökar, att de lever vidare och används. Kulturarvet är en resurs för ökad inflyttning och besöksnäring, men det är först när kulturarvet levandegörs som det får sitt fulla värde och berättigande.

Kulturmiljöplanen antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2023. Under Relaterade dokument finns även Kulturmiljöprogrammet från 1990, för den som vill fördjupa sig ytterligare i specifika kulturmiljöer.

Uppdaterad: Sidansvarig: Karin Högström