Bönhamns fiskeläge, ett av våra riksintressen.

Kulturmiljöplan

Att arbeta med kultur är en prioriterad fråga för oss. Vi vill bidra till att engagemanget för våra kulturmiljöer ökar, att de lever vidare, används och utvecklas. Kulturarvet är en resurs för ökad inflyttning och besöksnäring, men det är först när kulturarvet levandegörs som det får sitt fulla värde och berättigande.

Kramfors kommun har därför beslutat att ta fram en ny kulturmiljöplan, som ersätter kulturmiljövårdsprogrammet från 1990. Lagstiftningen har till viss del förändrats, liksom synen på kulturmiljöer och inte minst miljöerna i sig. Kulturmiljöplanen är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen; ett strategiskt dokument som ska stödja oss i planering och beslut.

Inventering för kunskap och engagemang

Kulturarvet och kulturmiljöerna är det som ger vår centralort och våra bygder karaktär, det som samtidigt utmärker oss från och förenar oss med andra platser. Det gäller såväl sågverksindustrin och bruksmiljöerna som fiskelägena och odlingslandskapet.

Syftet med en ny kulturmiljöplan är trefaldigt. Vi ville dels inventera kommunens kulturmiljöer, med tanke på förändringar i förhållningssätt och lagstiftning. Dels vill vi öka kunskapen om och engagemanget för våra kulturmiljöer hos invånarna samt utforska kulturmiljöernas potential som besöksmål och livsmiljöer.

Fältinventeringar utfördes under hösten 2018 av konsultbolaget WSP Sverige AB. WSP har hjälpt oss att sammanställa kulturmiljöplanen. I november 2018 arrangerade vi två öppna möten för att informera om kulturmiljöplanen och få inspel från kommuninvånarna. Du hittar en sammanställning av resultaten från medborgardialogerna samt minnesanteckningar under relaterade dokument.

Samråd

Samråd skedde under perioden mellan 15 april och 9 juni 2019. Under samrådstiden infom sju yttranden. Ett informationsmöte hölls 24 april 2019 på Svanö Folkets hus, i syfte att berätta om kulturmiljöplanen och svara på allmänhetens frågor.

Vad händer nu?

Alla yttranden ska besvaras och kulturmiljöplanen justeras och kompletteras. Synpunkter från informationsmötet på Svanö kommer också vägas in i när planen bearbetas. Därefter kommer det reviderade förslaget till kulturmiljöplan ställas ut, och allmänheten får återigen möjlighet att komma med synpunkter. Datum för detta är inte fastslaget. Utställningen kommer kungöras på kommunens anslagstavla, publiceras som nyhet på kommunens webbplats och Facebooksida samt annonseras i Kramforsbladet och Tidningen Ångermanland.

Uppdaterad: Sidansvarig: Karin Högström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktpersoner
Karin Högström, kulturutvecklare
Tel: 0612-800 81
karin.hogstrom@kramfors.se

Andreas Gylling,
utvecklingssekreterare
Tel: 0612-808 18
andreas.gylling@kramfors.se