Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

Kramfors kommun har tagit fram en plan med flera områden som är bra för att
utveckla boende och näringsliv. Inom dessa områden kan landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS, utgöra skäl till att upphäva eller ge dispens från strandskyddet.

LIS-planens syfte

Syftet är att peka ut områden som är lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Planen ska ge ett långsiktigt och hållbart strandskydd, som tar hänsyn till lokal och regional utveckling, utan att äventyra djur-, växt-, natur- och friluftsvärden. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen är ett tematiskt tillägg till översiktsplan 2013 (se Relaterade länkar). 

Vad är en översiktsplan och tematiskt tillägg?

En översiktsplan kan ses som kommunens politiska viljeyttring för framtiden och är vägledande för beslut gällande användningen av mark- och vattenområden. Översiktsplanen ska utgöra ett stöd och underlätta för kommunen och andra myndigheter vid beslut i enskilda ärenden som gäller planering, byggande och resurshållning.

En ändring av översiktsplanen kan göras genom ett tillägg för att tillgodose ett allmänt intresse, i detta fall områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Samråd

Samråd skedde under perioden 4 december 2017 - 28 januari 2018. Under samrådstiden inkom 16 st yttranden. Ett informationsmöte hölls den 10 januari 2018 på Hotell Höga Kusten i syfte att informera om arbetet med det tematiska tillägget och besvara allmänhetens synpunkter.

Utställning

Efter samrådet justerades och kompletterades planförslaget. Mellan 15 februari och 19 april 2019 pågick utställningen av ett reviderat förslag till tematiskt tillägg för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Planförslaget gjordes tillgängligt i kundtjänsten Kom in och biblioteken i Kramfors stad, Ullånger och Nordingrå. Det fanns även tillgängligt digitalt på Kramfors kommuns webbplats.

Utställningen kungjordes på kommunens anslagstavla, publicerades som nyhet på kommunens webbplats och Facebook sida samt annonserades i Kramforsbladet och Tidningen Ångermanland. Informationsmaterial om samrådet fanns även tillgängligt på de ovan nämnda fysiska platserna.

I informationen framgick bland annat var och hur synpunkter skulle lämnas, samt vilken kontaktuppgift som kunde användas vid eventuella frågor. Under utställningstiden inkom 5 st yttranden.

Antagande

Efter utställningen genomgick planförslaget slutliga justeringar. Kommunfullmäktige antog planen för landsbygdsutvecklings i strandnära läge den 28 oktober 2019.

Uppdaterad: Sidansvarig: Marcus Grönlund