Barnkonventionen

Alla länder röstade för barnkonventionens antagande i FN:s generalförsamling den 20 november 1989  – vilket är unikt – och i dag har nästan alla länder ratificerat barnkonventionen. Att ett land har ratificerat en konvention innebär att det har bundit sig folkrättsligt till att förverkliga den. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990, som ett av de första länderna.

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, varav 41 är ”sakartiklar” som slår fast vilka rättigheter varje barn ska ha. Resten av artiklarna handlar om hur staterna ska arbeta med konventionen. Sakartiklarna ska läsas som en helhet. Det går med andra ord inte att lyfta ut en sakartikel och läsa den helt skild från de andra. Man brukar tala om att konventionen är ”hel och odelbar”.

Fyra av sakartiklarna i barnkonventionen är vägledande för hur helheten ska tolkas. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra grundprinciperna. När man läser alla övriga artiklar ska man läsa dem med grundprinciperna ”som glasögon”.

  • Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och ingen får bli diskriminerad
  • Artikel 3: Att alltid se till barnets bästa
  • Artikel 6: Att barn har rätt till liv och utveckling
  • Artikel 12: Att barn har en åsiktsfrihet och en rätt att bli hörd i frågor som berör dem

Kramfors kommun och Barnkonventionen

Från och med 2020-01-01 blev Barnkonventionen lag i Sverige. Det betyder att beslut som fattas och som på något sätt berör barn, ska prövas utifrån ett barnrättsligt perspektiv. Detta innefattar beslut som tas i hela kommunorganisationen.

I februari 2020 beslutade Kommunfullmäktige (KF 2020-02-24 § 4 Dnr: KS 2019/588) om en riktlinje för barnrätt-och ungdomsdemokrati. Riktlinjen ska fungera som ett övergripande dokument och en ram för hela kommunorganisationen. För att underlätta implementeringen har även ett metodstöd, formulär för prövning av barnets bästa och checklistor har tagits fram som är applicerbart inom kommunorganisationen och tillhandahålls av samhällsavdelningen.

Påverka kommunen!

Alla barn har rätt att påverka kommun. I Kramfors kommun gör vi det lättare för dig som är barn eller ungdom att direkt kunna ställa frågor till politiker, tjänstepersoner, ge synpunkter och förslag i beslut som rör dig och framtiden i Kramfors. 

Så här kan du göra: gå till Dialog Kramfors som du hittar under Relaterade länkar på denna sida

Relaterade länkar

Under rubriken relaterade länkar har vi samlat länkar till ytterligare information som handlar om

  • Dialog Kramfors – där kan du lämna synpunkter, klagomål och felanmälan, kontakta en politiker samt lämna förslag och idéer. Där finns även en visselblåsarefunktion.
  • Riktlinje för barnrätt och ungdomsdemokrati
  • Konventionstext i sin helhet, Barnombudsmannens webbplats.
  • Grundkurs i barnkonventionen på Barnombudsmannens webbplats.
  • För dig under 18 på Barnombudsmannens webbplats har du all information om dina rättigheter.
  • Mina Rättigheter är en webbplats om barn och ungas mänskliga rättigheter

Uppdaterad: Sidansvarig: Linnea Nilsson